جداسازی و شناسایی باکتری‌های غالب در سیستم MBBR جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پژشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی میکروارگانیسم‌ها گام مهمی در طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌های تصفیه فاضلاب از جمله سیستم ‏MBBR‏ ‏است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی و جداسازی باکتریهای تشکیل دهنده‌ی لایه زیستی بر روی بستر مورد استفاده ‏شده در سیستم ‏MBBR‏ در تصفیه فاضلاب بیمارستانی‎ ‎می‌باشد‎.‎
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در مقیاس پایلوت با استفاده از فاضلاب واقعی بیمارستان بعثت انجام شد. پایلوت مورد نظر ‏به حجم 100 لیتر از جنس پلاکسی گلاس و بستر مورد استفاده در این مطالعه بستر کالدنس می‌باشد. پس از ‏تشکیل لایه زیستی و جداسازی میکروارگانیسم‌ها از بستر ابتدا با استفاده از رنگ آمیزی گرم و رنگ ‌آمیزی ‏اختصاصی اسپور و سپس با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی روتین میکروب‌شناسی باکتری‌های غالب تشکیل ‏دهنده‌ی لایه زیستی بر روی بستر کالدنس شناسایی شده‌اند.‏
یافته ها: باکتری‌هایی که در این تحقیق شناسایی شده‌اند عبارتند از: اشرشیا کلی، انتروباکتر، باسیلوس، آلکالیژنز، ‏پروتئوس، اسینتوباکتر سودوموناس. گونه غالب میکروارگانیسم‌های شناسایی شده در این تحقیق اشرشیا کلی، ‏انتروباکتر و باسیلوس می‌باشد. ‏
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به‌دست آمده در این تحقیق می‌توان بیان داشت که تمامی باکتری‌های جداسازی و شناسایی ‏شده از لایه زیستی تشکیل شده بر روی بستر در حذف مواد آلی از فاضلاب بیمارستانی مؤثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Isolation and Identification of Dominate Bacteria in MBBR for ‎Hospital Wastewater ‎Treatment

نویسندگان [English]

  • Reza shokoohi‎ 1
  • Mohammad yousef Alikhani 2
  • Zahra Torkshavand‎ 3
  • Meisam Sedighi Hemat‎ 4
1 ‎‎Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public ‎Health, ‎Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.‎
2 ‎Assistant Professor, Department of Microbiology, Hamadan University of Medical ‎Sciences, ‎Hamadan, Iran
3 Phd Student of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan ‎University of ‎Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 MSc Students of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan ‎University of ‎Medical Sciences, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Identification of microorganisms is an important step in designing and operation of wastewater ‎treatment systems including MBBR system. This study aimed to identify and separating the bacteria ‎forming the biofilm used on the bed of MBBR system in hospital wastewater treatment.‎
Materials and Methods: This experimental study was carried out on a pilot scale of Besat Hospital real wastewater. A ‎volume of 100 liters of pilot plant was made of Plexiglas and the Kaldnes bed was used in this ‎study. After the formation of biofilm and microorganisms isolation from the bed firstly, gram and ‎special stain spores coloring was applied and then routine biochemical tests of microbiology of ‎dominant bacteria in the biofilm on the Kaldnes bed had been identified.‎
Results: Bacteria that had been identified in this study included:‎E.coli, Enterobacter spp, Bacillus spp, Alcaligenes spp, Proteus spp, Acinetobacter spp, and ‎Pseudomonas spp.The dominant bacteria found in this study were E.coli, Enterobacter spp, Bacillus ‎spp.‎
Conclusion: According to the results of this study, all bacteria identified and isolated from biofilm on the bed ‎are effective on removing organic materials from hospital wastewater‏.‏

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Wastewater
  • Isolation and Identification
  • bacteria
  • MBBR.‎