بررسی آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرستان سربیشه در رابطه با بیماری ایدز در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول،کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شیوع بیماری ایدز در حال افزایش است، به طوری که درگروه‌های پرخطر شیوع این بیماری در کشور به بیش از 5درصد رسیده است .هدف از مطالعه حاضر تعیین آگاهی و نگرش مراجعین به واحد دندانپزشکی شهرستان سربیشه در رابطه با بیماری ایدز می‌باشد.
مواد و روش ها: ‏ این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی است که بر روی تعداد 350 نفر افراد در محدوده سنی 10 تا 65 سال مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی شهرستان سربیشه در نیمه اول سال 1395 انجام شد. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق  ساخته بود که روایی و پایایی آن سنجیده شد و دارای چهار بخش بود. داده‌ها پس از جمع آوری وارد نرم افزارSPSS  نسخه 16 شد و توسط آزمون تی تست و آنالیز واریانس (ANOVA) تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ها: در این مطالعه 8/22درصد مراجعین  در گروه سنی کمتر از 30 سال 6/61درصد در گروه سنی 30-49 سال، 6/15درصد بیش از 50 سال داشتند، که از این تعداد 48درصد مرد و 52درصد زن بودند. همچنین میزان تحصیلات 3/30درصد از مراجعین  دیپلم، 6/50درصد ابتدایی و راهنمایی، 5/17درصد تحصیلات دانشگاهی  و بقیه بی سواد بودند. در این مطالعه مشخص گردید که 39درصد آگاهی مطلوب، 47درصد آگاهی متوسط و 14درصد آگاهی ضعیفی نسبت به بیماری ایدز دارند. همچنین در این مطالعه بیشترین منبع کسب اطلاعات در مورد آگاهی از انتقال ایدز، رادیو و تلویزیون 1/66درصد، روزنامه، مجله و کتاب 16درصد، پوسترهای تبلیغاتی 8درصد و دوستان و اطرافیان 9/9درصد می‌باشد.
نتیجه گیری: با توجه به میزان پایین آگاهی و نگرش مردم در مورد بیماری ایدز، آموزش گسترده به تمام اقشار جامعه بخصوص روستاییان برای شناخت بیشتر راه‌های انتقال و پیشگیری از این بیماری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Sarbisheh Dentistry Clients’ Attitudes and Awareness of HIV Disease

نویسندگان [English]

  • Reza Abdollahzadeh 1
  • Roqayyeh Mehranpour 2
چکیده [English]

Background and Aims: HIV is increasingly spreading to the extent that the rate of affliction has reached to %5 in high-risk groups. The present study aimed to study the attitudes of clients referring to dentistry unit of Sarbisheh regarding HIV disease.
Materials and Methods: This is a cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on 350 clients referring to dentistry unit. Data were collected through standard questionnaire and analyzed by SPSS, T-test and ANOVA (Variance Analysis).
Results: In this study, 22.8, 61.6 and 15.6 percent of clients were respectively younger than 30 years old, between 30-49 years old and older than 50 years old. 19.5 and 80.5 percent of the participants were respectively single and married. As far as the education level is concerned, 30.3, 50.6, and 17.5 percent were respectively diploma, elementary and secondary, and with higher education while the remaining were illiterate. The source of getting information about HIV was reported for Radio and TV, %66.1, newspapers, magazines and books % 16, advertising posters %8 and friends %9.9.As indicated by the results, %39, %47 and %14 of clients respectively had optimal, medium and weak awareness of HIV.
Conclusion:Considering the low rate of clients’ awareness and attitude toward HIV, providing and spreading education is recommended, especially for villagers to make them more aware of transmission ways and prevention means of this disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Attitude
  • AIDS