بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین به مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

2 دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

3 نویسنده مسئول،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

5 فوق دکتری آمار زیستی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

6 کارشناسی علوم تجربی، دبیر آموزش و پرورش سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازیافت به عنوان یک مدل اقتصادی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ی مواد خام، انرژی، کاهش آلودگی، کاهش دورریز پسماند، اتمام منابع، و ارتقاء وضعیت در طیفی از مسایل آلودگی زیست محیطی پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مراجعین مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار در مورد تفکیک از مبدأ پسماندهای خانگی در سال 93 انجام گرفت.
مواد و روش ها: ‏ این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده که بر روی 389 نفر از مراجعه کنندگان به هفت مرکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار صورت پذیرفت. پرسشنامه مورد استفاده دارای روایی و پایایی بود که شامل 5 بعد در زمینه مورد پژوهش می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری توصیفی، کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته­ها: بر اساس یافته ها نمونه‌ها دارای میانگین سنی 6/9±33 سال بودند. بین میزان آگاهی با تحصیلات (047/0=p)، سن (022/0=p) و وضعیت اقتصادی (011/0=p) رابطه آماری معناداری وجود داشت. در صورتی که نگرش فقط با وضعیت اقتصادی (028/0=p) و شغل (012/0=p) دارای ارتباط بود. و عملکرد با هیچ کدام از مولفه‌های مورد بررسی رابطه معناداری نداشت. به ترتیب میزان آگاهی، نگرش و عملکرد افراد در وضعیت متوسط، خوب و متوسط قرار داشت.
نتیجه گیری: با توجه به سطح آگاهی، نگرش و عملکرد افراد مورد مطالعه بایستی با ایجاد بسترهای مناسب آموزشی در جهت ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد شهروندان توسط سازمان‌های مربوطه از جمله شهرداری اقدامات لازم صورت گیرد. از جمله این اقدامات می‌توان به خلق برنامه‌های همکارانه و تشویقی بین خانواده‌ها و شهرداری اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey on Patrons’ Awareness on Domestic Waste Segregation in Sabzevar Health Centers 2014

نویسندگان [English]

  • Atefeh Abareshi 1
  • Somayyeh koochi 2
  • Mohammad Ali Yaghoobi far 3
  • Ahmad Allahabadi 4
  • Ehsan Safari 5
  • Mahmood Zabihi 6
چکیده [English]

Background and Aims: Recycling is proposed as an economic model for saving raw material and energy costs, pollution reduction, reducing waste, resource depletion, and situation improvement in a range of environmental pollution issues. This study is performed on attitude, awareness, and action of Sabzevar healthcare centers clients about waste separation.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was of sectional type and is performed on a population of individuals who had arrived at Sabzevar healthcare centers in 1393. Sample size was 389. It is worth mentioning that sample was collected from seven different centers and analyzed by SPSS 16 package.
Results: Clients were on average 32 years old. There was a significant relationship between educational levels and awareness (p=0.006) and attitude (p=0.032) among healthcare centers clients. Higher scores of awareness and attitude was reported among individuals with MSc or higher degrees. Lower scores of awareness and attitude was respectively reported among individuals with elementary or high school degrees. Relationship between job and knowledge scores among healthcare centers clients was statistically significant (p=0.006). Also average awareness score wasn’t statistically significant among single people and was less than married people (p=0.312).
Conclusion:According to high degree of awareness, attitude and act of people arriving at healthcare centers it was proposed that the relevent organizations take some practical actions specially municipalities- in order to upgrade citizens’ awareness and functions. These environmental activities can be improved through collaborative and incentive programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste separation from origin
  • act
  • awareness
  • sabzevar