تأثیر تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار/ گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

زمینه و هدف: حافظه کاری توانایی نگهداشتن فعلی اطلاعات در ذهن برای یک دوره کوتاه است، درحالی‌که کاربرد این اطلاعات برای تکلیف در دست انجام می‌باشد. مطالعات قبلی به این نکته اشاره دارند که به‌طورکلی حافظه کاری با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می‌باشد.
مواد و روش ها: ‏ در این راستا، 12 دانشجوی سالم تمرینات را در گروه آزمایش انجام دادند. تعداد 12 دانشجو نیز به‌ عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. قبل و بعد از مداخله، معدل دانشجویان به ‌عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون ثبت شد.
یافته­ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که تمرینات کامپیوتری حافظه کاری بهبود معنی‌داری را در پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایجاد می‌کند (0001/0>p).
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت حافظه کاری در بسیاری از فعالیت‌های روزمره، و همچنین اهمیت آن در امور تحصیلی دانشجویان، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که استفاده از تمرینات کامپیوتری حافظه کاری می‌تواند موجب بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Computerized Training of Working Memory on University Students’ Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Siamak Dadashi 1
  • Hassan Bafandeh 2
  • Ezzatollah Ahmadi 2
  • Habibollah Rasouli 3
چکیده [English]

Background and Aims: Working memory has the ability to keep the current information for a short period, while this information was applied for the task at hand. Previously conducted researches studied and pointed that there was a meaningful relationship between working memory and the academic achievement. This study aimed to investigate the effectiveness of the computerized training of working memory on academic achievement improvement of university students.
Materials and Methods: In this regard 12 young healthy students completed the trainings in experimental group. 12 young healthy students were selected as the control group. Before and after the training participants’ Grade Point Average was recorded.
Results: Results demonstrated that computerized training of working memory produces significant improvements in students’  academic achievement .(p<0.0001).
Conclusion: Due to the importance of working memory in many daily activities, as well as its importance in student's academic affairs, it was concluded that using of computerized training of working memory can improve university students’ academic achievement

کلیدواژه‌ها [English]

  • working Memory
  • rehabilitation
  • Academic Achievement