مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط‌های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول، دفتر تحقیقات و فناوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار ، ایران،

چکیده

فاضلاب صنایع دارای آلاینده‌های گوناگون در مقادیر مختلف هستند که در این میان آلاینده‌های  فنل و ترکیبات آن یکی از سمی‌ترین مواد شیمیایی شناخته شده می‌باشند که به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. سیستم­های تصفیه بی­هوازی سرعت بالا، بیوراکتورهایی هستند که در آنها زمان ماند لجن از زمان ماند هیدرولیکی جدا شده است. که این امر موجب رشد آهسته باکتری­های بی­هوازی با غلظت بالا در داخل راکتور شده و مواد آلی موجود در فاضلاب را به عبور سریع از سیستم وادار می­کند. در میان روش‌های بی­هوازی برای حذف ترکیبات فنلی، رآکتور UASB به دلیل کارآیی بالا و هزینه کم  برای تصفیه فاضلاب­های مختلف فنلی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مروری بر زیست پالایی ترکیبات فنلی در محیط­های آبی با استفاده از رآکتور بیولوژیکی بستر لجن بی­هوازی با جریان رو به بالا بود.
با توجه به مطالعات انجام شده، نتایح نشان می­دهد که این رآکتور کارایی مناسبی برای حذف فنل و ترکیبات فنلی از فاضلاب­ها را دارا می­باشد و کارآیی این راکتور تحت تأثیر راه­­اندازی مناسب رآکتور، کمک سوبستراها، شوک حرارتی و هیدورلیکی، زمان ماند هیدورلیکی، میزان بارگذاری آلی، دما و باز چرخش پساب می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenolic Compounds Removal from Aqueous Solutions by Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Yazdanbakhsh 1
  • Mohammad Hossein Saghi 2
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Students' Research Office, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Wastewater contains various pollutants in different amounts among which the phenolic compounds are considered as the most toxic chemicals that are widely used in industries. High rate anaerobic treatment systems, are bioreactors in which the sludge retention time is separated from HRT. This will slow down the growth of anaerobic bacteria with high concentration in the reactor and it leads to rapid transition of organic matter in wastewater system. Among the anaerobic methods to remove phenolic compounds, UASB reactor was used due to high efficiency and low cost for various phenolic wastewater treatment. In this study, UASB reactors that have been used for analysis of phenolic compounds and the results of them have been investigated.
According to study, the results showed that the reactor was efficient enough to remove phenol and phenolic compounds from wastewater and is affected by proper launching of the reactor, substrates, the thermal and Hydraulic shock , Hydraulic remaining time, the organic load, temperature and wastewater recirculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UASB Reactor
  • Phenolic Compound
  • Anaerobic Methods
  • aqueous solutions