وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در شهرستان بانه طی سال‌های 1387-1392‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏کارشناس ارشد آموزش بهداشت، عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

2 ‏استادیار، دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله بوسیله ناقلین، دانشگاه علوم پزشکی ‏خراسان ‏شمالی، بجنورد، ایران

4 ‏کارشناس ارشد پرستاری کودکان، عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

5 ‏ دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران‏

چکیده

زمینه و هدف: تب مالت به عنوان یک مشکل اساسی بهداشت عمومی در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران که دام منبع درآمد و اشتغال می‌باشد، به شمار می‌رود. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در شهرستان بانه انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه مقطع- تحلیلی بود که بر روی پرونده‌های افراد مبتلا به بروسلوزیس از ابتدای سال 1387 تا 1392 انجام شد. داده‌ها از طریق اطلاعات موجود در مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه‌های خصوصی و مطب‌ها جمع‌آوری گردید و توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و شاخص‌های آماری توصیفی و آزمون کای دو و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تعداد کل بیماران محتمل و قطعی بروسلوزیس گزارش شده در طی سال‌های 1387-1392 برابر 334 نفر بوده است که بطور متوسط میزان شیوع در هرسال 3/40 در صدهزار بود. 51 درصد موارد مرد، محل زندگی 6/67 درصد مبتلایان در روستا و شغل 2/48 درصد از مبتلایان دامداری بود. بیشترین موارد در فصل بهار و ماه خرداد مشاهده شد. بین محل سکونت افراد مبتلا و میزان ابتلا رابطه معنادار آماری وجود داشت اما بین جنس افراد مبتلا و بیماری آن‌ها رابطه معنادار آماری وجود نداشت (05/0p >).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع سالانه این بیماری در شهرستان بانه نسبتاً بالا می‌باشد؛ لذا توجه بیشتر مسئولین را می‌طلبد که در رابطه با پیشگیری و کنترل این بیماری برنامه‌ریزی دقیق انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Epidemiological Survey of Brucellosis in Bane County during ‎ 2008-2013‎

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ahmadpour‎ 1
  • Jamal Hallajzadeh‎ 2
  • Sayed Hamid Hoseini‎ 3
  • Maedeh ‎Alizadeh‎ 4
  • Vahid Rahmani‎ 5
1 ‎Msph, Maragheh Faculty of Medical Sciences, Maragheh, Iran‎
2 ‎Associate Professor, Department of Basic Sciences, Maragheh faculty of ‎Medical Sciences, Maragheh, ‎Iran.‎
3 Msph, Vector-borne Diseases Research Center, North Khorasan University ‎of Medical Sciences, ‎Bojnurd, Iran.‎
4 ‎Msc, Maragheh faculty of medical sciences, Maragheh, Iran.‎
5 Operating room Student, Student Research Committee, Maragheh Faculty of ‎Medical Sciences, ‎Maragheh, Iran‎
چکیده [English]

Background and Aims: Brucellosis is considered as a major public health issue in many parts of the world, including Iran, where livestock is a source of income, employment, and consumption. This study aimed to determine epidemiological aspects of disease in Bane County, Kurdistan province, west of Iran.
Materials and Methods: This study was a cross-sectional study on patients with brucellosis since the beginning of 2008 to 2013. Data were collected from the information available in health centers, private laboratories and offices. SPSS version 19 and descriptive statistics were applied to analyze chi-square and t tests.
Results: The total number of probable and confirmed cases of brucellosis have been reported334  people. The average prevalence rate was 40/3 per year in the thousands. 51% of  the patients were men, 67/6% of whom living in the countryside and 2/48% of them, were doing agricultural jobs. Most cases were observed in the spring and June. There was statistically significant relationship between the residential location and disease outbreak but there was no significant relationship between their gender and disease, (p>0/05).
Conclusion: The results of this study showed that the annual incidence of the disease in Baneh city is relatively high, so more attention was required in terms of prevention and control of these diseases along with a careful planning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baneh county
  • brucellosis
  • Epidemiological