وضعیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان های آموزشی شهر سبزوار در نیمسال دوم سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 نویسنده مسئول، کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رعایت شاخص های بهداشت محیطی نقش مهمی در کاهش عفونت های بیمارستانی دارد. با نظر به اهمیت شاخص های بهداشت محیط در بیمارستان و نقش آن در کاهش عفونت های بیمارستانی این مطالعه به بررسی وضعیت شاخص های بهداشت محیطی بیمارستان پرداخته است.                                                                            
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی حاضر به صورت  مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. جامعه مورد نظر شامل 3 بیمارستان آموزشی سبزوار بود. داده ها  با استفاده از چک لیست برنامه ملی ارزشیابی بیمارستان های عمومی کشور (بخش بهداشت و نظافت) به روش مصاحبه و مشاهده گردآوری گردید. این چک لیست مشتمل بر 68 سؤال بوده و بیمارستان را در 7 بعد ارزیابی می کرد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و آمار توصیفی انجام گرفت.
یافته ها: در میان ابعاد مختلف بهداشت و نظافت بیمارستان ها نیز بیشترین درصد اختلاف امتیاز با بیشترین حد استاندارد به بعد بهداشت لوازم و تجهیزات کار (6/80) و کمترین آن به بعد بهداشت و کنترل عفونت (5/28) اختصاص  داشت. میانگین نمرات کسب شده توسط هر سه بیمارستان  6/8±681 از مجموع 780 امتیاز بود.                                                                    نتیجه گیری: با توجه به امتیازات حاصل از این پژوهش وضعیت بهداشت و نظافت هر سه بیمارستان در حد ضعیف ارزیابی گردید که با توجه به ضرورت رعایت استاندارد های بهداشت محیطی فاصله زیادی تا رسیدن به حد مطلوب دارد بنابراین تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت بهداشت محیط در این بیمارستان ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Environmental Hygiene Indexes in Sabzevar Educational Hospitals: 2014

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Razghandi 1
  • Reyhaneh MolazemAlhoseini 2
  • RamezanAli Khamirchi 3
  • Razieh Hoshmand 4
2 Student of Environmental Health Engineering, Student Research Committee ,Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar-Iran
3 Master of Environmental Health Engineering, Faculty Member, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
4 Master of Statistics, Sabzevar University of Medical Sciences. Sabzevar , Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Paying attention to the environmental health indicators play an important role in reducing the hospital infections. Considering the importance of environmental health indicators in the hospital and its role in reducing hospital infections, this study aimed to check the status of environmental hygiene indexes in Sabzevar educational hospitals in 2014.
Materials and Methods: A cross sectional – descriptive study was conducted on three educational hospitals of Sabzevar University of Medical Sciences in 2014. Data were collected using the checklist of National Program of Public Hospitals Accreditation (the hygiene and cleanliness segment) and through interview and observation. The checklist included 68 questions which evaluate the hospital from 7 different aspects. Data were analyzed using Descriptive Statistics and SPSS software (version 20).
Results: The results showed that among the different aspects of hygienic and cleanness situation of hospitals ,supplies and equipment, Work hygiene(80.6) and Hygiene and infection control(28.5)of the hospital had respectively the largest and lowes difference percentage with their highest standard level. The mean scores obtained from these three hospitals were 8.6 ± 681.6 total number of 780points.
Conclusion: Due to the privileges of this study, the hygiene of all three studied hospitals was evaluated as weak considering the environmental standards of  hygiene and were far from the optimal level. Therefore, more attempts should be made to improve environmental health in these hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hospitals
  • Environmental Health
  • sabzevar