شیوع خود بیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی رشته پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی کارشناسی رشته پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 نویسنده مسئول، دکترای تخصصی فارماکولوژی، استادیار فارماکولوژی، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود، ﺷﺎﻫﺮود، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: خودبیمارانگاری نوعی اختلال روانی است که با وجود برخورداری از سلامت بدنی با اعتقاد فرد به وجود یک بیماری جدی در خود و نگرانی نسبت به آن، شناخته می‌شود. با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در مورد این بیماری در ایران وجود دارد، لذا مطالعه حاضر به بررسی شیوع خودبیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال 1392 پرداخته است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که به بررسی شیوع خودبیمارانگاری و عوامل مرتبط با آن، با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه روا و پایای خودبیمارانگاری ایوانز-36 ماده پرداخت. در این پژوهش 229 دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود مشارکت داشتند. داده‌های حاصل از پاسخگویی دانشجویان به سؤالات، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و آمارهای توصیفی و استنباطی و با سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی جامعه پژوهش 62/2±01/22 سال بود، 3/70 درصد دانشجویان دختر، 8/63 درصد ساکن خوابگاه و 1/61 درصد در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان 32/6±74/19 حاصل شد. بین میانگین نمره کسب‎شده توسط دانشجویان و وضعیت سکونت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سن ارتباط آماری معنادار بود.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه شیوع خود بیمارانگاری در مطالعات انجام شده در ایران، نسبت به آمار مطالعات جهانی بالاتر است، لذا توصیه می‌شود که پژوهش‌های بیشتری در این زمینه و همچنین از طریق مطابقت تشخیصی با معاینه روانی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Hypochondriasis Prevalence and Related Factors in Students of Shahroud Islamic Azad University of Medical Sciences in 2014

نویسندگان [English]

  • Moussa Abolhassani 1
  • Negin Eftekhari 2
  • Behzad Foroutan 3
چکیده [English]

Background and Aims Hypochondriasis is a psychiatric disorder in which despite the physical health a person believes in existence of a serious illness and concerns about it. Considering that there are few researches on this disease in Iran, this study examines the prevalence of hypochondriasis and its related factors among Students of Shahroud Islamic Azad University of Medical Sciences in 2014.
Materials and Methods: This was a descriptive-cross sectional study in which the prevalence of hypochondriasis and its related factors was assessed using demographic specification form and Evans hypochondriasis-36 questionnaire. In this study, 229 Students of Shahroud Islamic Azad University of Medical Sciences were participated. Students answers to questions were analyzed with significance level of 0.05  using SPSS-v20 and descriptive and inferential statistics
Results: The average of population’s age was 22.01±2.62 years . 70.3% of them were females, and 63.8% of them were living in dorms and 61.1% were undergraduate. Also the mean and standard deviation of student's score was 19.74±6.32. There was a statistically significant relationship between students’ mean scores and their residence status, educational level, field of study and age.
Conclusion: According to the prevalence of hypochondriasis in conducted studies in Iran which is higher than global statistics, further researches through diagnostic conformity with psychiatric examination are recommended in this field to be conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypochondriasis
  • illness
  • psychiatric
  • student