بررسی نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 نویسنده مسئول، دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عوامل تغذیه‌ای مسئول تقریباً 30 درصد از سرطان‌ها در جوامع غربی است که به عنوان دومین عامل اصلاح‌پذیر در پیشگیری از سرطان می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف کلی بررسی نقش تغذیه در سرطان انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مورد شاهدی بود. جامعه هدف، بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان‌های شهید قاضی طباطبایی و شمس تبریز در سال 1393 بودند. 73 بیمار مبتلا به سرطان و 137 فرد سالم همسان وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیکی، رفتاری، تغذیه‌ای و اطلاعات مربوط به بیماری طی مصاحبه جمع‌آوری شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 توسط آزمون کراسکال‌والیس و کای‌دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: میانگین سنی گروه مورد در بازه سنی 40-50 سال و گروه شاهد در بازه 35-45 سال بود. نتایج آزمون کراسکال‌والیس نشان داد که مصرف سیگار، در معرض دود سیگار قرار گرفتن، ‌سابقه فامیلی بدخیمی، سابقه قرارگیری در معرض اشعه x، مصرف غذاهای سرخ کردنی، مصرف گوشت قرمز، مصرف میوه، مصرف نوشابه، مصرف ترشیجات و نحوه طبخ سبزیجات با سرطان ارتباط معناداری دارد (05/0p<) درصورتی که میزان درآمد ماهیانه،‌ وزن، مصرف الکل، مصرف لبنیات، ‌مصرف گوشت سفید،‌ مصرف سبزیجات،‌ مصرف ساندویچ و مصرف دلستر ارتباط معناداری با سرطان ندارند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که می‌توان با مصرف کم غذاهای سرخ کردنی، گوشت قرمز، نوشابه، ترشیجات و مصرف زیاد میوه و سیر خطر ابتلا به سرطان را کاهش داد؛ از این رو تغییر الگوی زندگی مخصوصاً در تغذیه می‌تواند نقش بسیار مفیدی در پیشگیری از ابتلا به سرطان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on Nutrition Role in Patients Suffering from Cancer in Shahid Ghazi Tabatabai and Shams Hospitals in Tabriz in 2014

نویسندگان [English]

  • Nasrin Aghazadeh 1
  • Ebrahim Aliafsari 2
  • Vahid Rahmani 3
چکیده [English]

Background and Aims: The nutritional factors responsible for almost 30% of cancers in Western societies areconsidered to be the second reformable factor in cancer prevention. The overall aim of this study was to investigate the role of nutrition in cancer.
Materials and Methods: This study was a case-control study. 73 cancer patients and 137 healthy individuals were enrolled in this study. Demographic information, behavioral, nutritional and clinical data were collected during the interview. Data was analyzed with SPSS version 19 by Kruskal-Wallis and chi-square analysis was used.
Results: The average age of the studied and the control group was 40-50 years and 35-45 years. Kruskal-Wallis test results showed significant relationship (p <0.05) between cancer andfactors such as smoking , secondhand smoke exposure, family history of cancer, history of exposure x ray, consumption of fried foods, red meat, fruits, drink, use marinades and the way of cooking vegetables, while monthly income, weight, alcohol, dairy products, white meat, vegetables, eating sandwiches and soft beer consumption does not significantly associated with cancer.
Conclusion: The results suggested that reduced consumption of fried foods, red meat, drinks, marinades and high consumption of fruit and garlic reduces the risk of cancer. Therefore, changing of the life patterns, especially in nourishing can have a very beneficial role in cancer prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • Nutrition
  • prevention