‏ حذف آنیلین از محلول های آبی با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ایران

2 ‏کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 نویسنده مسئول،دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک یکی از آلاینده های متداولی هستند، که در بسیاری از صنایع کاربرد دارند. از بین  ترکیبات آروماتیک، ‏آنیلین کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع شیمیایی دارد. با توجه به اثرات خطرناک آنیلین بر روی سلامت انسان و محیط، ‏محدودیت های سخت گیرانه ای برای آب حاوی آنیلین وجود دارد. از این رو هدف از مطالعه حاضر حذف آنیلین از محلول های آبی ‏با کربن فعال تولیدی از ساقه پنبه می باشد.‏
مواد و روش ها: کلیه آزمایشات جذب آنیلین  روی کربن فعال تولیدی در راکتور ناپیوسته و در ارلن هایی با حجم ‏ml‏100 و حاوی ‏ml‏ 50 از ‏غلظت های مشخص آنیلین و جاذب در پارامترهای مختلف شامل ‏pH‏ (2-4-6-8-10)، دوز جاذب (02/0-04/0-06/0 و 08/0 ‏میلی گرم بر لیتر)، دوز جذب شونده (50-100-150 و 200 میلی‌گرم بر لیتر)، مدت زمان تماس (5-15-30-40-50-و60 ‏دقیقه) و دما (10-20-40 و 50 درجه سانتی‌گراد) مورد بررسی قرار گرفت.‏
یافته ها: بر اساس نتایج حاصل زمان 60 دقیقه با راندمان 05/82 درصد، دوز ‏mg/l‎‏06/0 با راندمان90 درصد، غلظت ‏mg/l‏50 با راندمان ‏‏64/75 درصد، ‏pH‏ 6 با راندمان 71/67 درصد به عنوان مقادیر بهینه بدست آمدند. همچنین مطالعات ایزوترم بر روی کربن ‏تولیدی پیروی از ایزوترم لانگمویر (‏R2‎‏>9989/0) و معادله سنتتیک درجه دوم را نشان داد.‏
نتیجه گیری: ‏ بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش و با توجه به ظرفیت جذب قابل قبولی که کربن تولیدی داشت می‌توان آنرا به عنوان یک ‏جاذب مناسب، ارزان و بومی جایگزین کربن مرک استاندرد، برای تصفیه آلاینده‌های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار داد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remove aniline from aqueous solution with activated carbon ‎produced ‎‎from cotton stalks ‎

نویسندگان [English]

  • Zeynab Razghandi 1
  • Fateme Jarahi 1
  • ‎ Fatemei Darein 1
  • ‎ Zahra Rezayi‎ 2
  • ‎ Ayoob Rastegar 3
چکیده [English]

Background and Aims: Aromatic hydrocarbons are the common pollutants used in many industries. Among the aromatic compounds, ‎aniline has a widespread application in the chemical industry. Regarding its dangerous effects on human and the ‎environment health,  there are severe limitation on water containing aniline. This study aimed to remove aniline ‎from aqueous solution using the activated carbon produced from cotton stalks.‎
Materials and Methods: All aniline absorption tests were done on activated carbon produced in batch reactors and containing 50 ml ‎Erlenmeyer flask with a volume of 100 ml and concentrating on aniline and absorbent regarding different ‎parameters including pH (2-4-6-8-10 ), adsorbent dose (0.02-0.04-0.06 and 0.08 mg / l), the dose of absorbing (50-‎‎100-150V 200 mg / l), exposure duration of (5-15-30-40-50-and 60 minutes) temperature (10-20-40 and 50 ° C).‎
Results: According to the results the optimum values obtained were, 60 minutes with 82.05% efficiency, a dose of 0.06 mg / ‎l with efficiency of 90%, the concentration of 50 mg / l with an efficiency of 75.64%, pH 6 with an efficiency of ‎‎67.71% as. Also, studies on carbon isotherm follows the Langmuir isotherm (R2> 0.9989) and synthetic quadratic ‎equation‎.
Conclusion: According to the results of this study and considering the absorption capacity of carbon, it can be accepted and ‎suggested as a suitable, cheap and local alternative for Merck Carbon Standard, to treat water and wastewater ‎pollutants.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • aniline
  • activated carbon
  • adsorption
  • cotton stalks‎