بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال ‏مبتلا به پنومونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 ‏کارشناس پرستاری، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران ‏

3 دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پنومونی شایع‌ترین بیماری مرگبار دوران کودکی و علت عمده مرگ در عفونت‌های حاد تنفسی بخصوص در کشورهای درحال توسعه می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی مشخصات دموگرافیکی، خانوادگی و عوامل محیطی کودکان زیر 5 سال مبتلا به پنومونی در سال 1392 انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. 120 کودک زیر 5 سال مبتلا به پنومونی و مادران آنها به روش نمونه‌گیری در دسترس در بیمارستان‌های مراغه و بناب انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرونده بیماران و چک لیست استخراج شدند، سپس با نرم افزار SPSS نسخه 19 توسط آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ها: میانگین وزن هنگام تولد کودکان659/0±956/2 کیلوگرم بود. بیماری در دختران (2/64 درصد) و در پسران (8/35 درصد) بود. 8/55 درصد از بیماران زیر یکسال سن داشتند، یک سوم از کودکان قبل از موعد به دنیا آمده بودند. 2/39 درصد از بیماران سابقه فامیلی ابتلا به پنومونی داشتند. 7/36 درصد از کودکان درمعرض استنشاق سیگار بودند. یک‌ سوم از مادران زیر 25 سال سن داشتند. تحصیلات 50 درصد از مادران در سطح ابتدایی بود. 3/38 درصد از مادران نیز هنگام بارداری به عفونت‌های دستگاه تناسلی مبتلا بودند.
نتیجه‌گیری: لزوم توجه به ریسک فاکتورهای مهم (زایمان مادر در سنین پایین، تولد کودک قبل از موعد، وزن پایین کودک درهنگام تولد، سابقه ابتلا به عفونت‌های تنفسی کودک) و ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌ها جهت شناسایی علائم و نشانه‌های پنومونی، می‌تواند نقش بسزایی در پیشگیری از بروز بیماری در کودکان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Demographic, Familial and Environmental ‎Characteristicsofunder 5 Year-Old Children ‎Suffering from ‎Pneumonia

نویسندگان [English]

  • Nasrin Aghazadeh 1
  • Paria Nasiri soori 2
  • Vahid Rahmani‎ 3
چکیده [English]

Background and Aims:‎ Pneumonia is the most common fatal childhood disease and the major cause of mortalityin acute respiratory infections, especially in developing countries. This study investigated the demographic, family and environmental factors ofless than 5 year old children suffering from pneumonia.
Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out on 120 children less than five years old with pneumonia diagnosis while pediatric chest radiographs were used.Samplingwas done to extract mothers and children in Maragheh and Bonab hospitalsin 2013. Data collection was consist of demographic, familial and environmental factors affecting Pneumonia. The questionnaire was completed by interviewing mothersand using their records. Data were examinedusing  the SPSS of 19thversion.
Results: Average of birth weight was (kg) 0/659 ± 2/956. Diseasewas widespread in females (64/2%)more than males (35/8%). 55/8% of patients were under one year old and one-third of the children were born prematurely. 39/2% of the patients had a family records of pneumonia. 36/7 percent of children were exposed to smoke inhalation. One third of mothers were under 25 years of their ages. 50% of mothers were educated at the elementary level. 38/3% of motherswere diagnosedto have maternal genital tract infections during pregnancy.
Conclusion: A great attention should be paid on risk factors (delivery in low age, premature birth, low birth weight, history of respiratory infections in children, etc.) and on the other hand it is necessary to provide the familytraining to identify signs and symptoms of pneumonia as basic roles in children diseaseprevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pneumonia
  • child
  • demographic factors
  • Environmental Impacts
  • Familial Characteristics