بررسی وضعیت میکروبی و روش‌های گندزدایی آب استخرهای عمومی شهرهای سبزوار- جوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 استاردیار، آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مربی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

زمینه و هدف: استخرهای شنا یکی از پرطرفدارترین و جذاب­ترین مراکز ورزش برای مردم به شمار می­روند. بهداشت استخرها جهت حفظ سلامتی شناگران از اهمیت ویژه­ای برخوردار است که در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی می­توانند عامل انتقال بیماری­های مختلفی گردد. هدف از این پژوهش بررسی آلودگی میکروبی و روش­های گندزدایی استخرهای شنای شهرهای سبزوار، جوین بود.
مواد و روش­ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی– مقطعی برای سنجش وضعیت میکروبی و روش­های گندزدایی استخرهای شهرهای سبزوار و جوین بود. تعداد 128 نمونه از 7 استخر (6 استخر در سبزوار و 1 استخر در جوین) در مدت 12 ماه جمع آوری گردید. پارامترهای مورد بررسی شامل باکتری E.Coli، توتال کلیفرم و شمارش پلیت هتروتروف (HPC) و همچنین کلر باقی­ مانده،  pHو دما بود. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار spss با  استاندارد مقایسه شد و تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن صورت گرفت.
یافته­ها: نتایج مطالعه نشان داد که میزان ph، کلر باقی­مانده، E.Coli، باکتری­های هتروتروف و توتال کلیفرم به ترتیب در 16/40، 12/55، 29/6، 90/18، 95/40 درصد از نمونه­ها بیش­تر از حد استاندارد بود.
نتیجه گیری: بطور کلی استخرهای شنا در شهر سبزوار از نظر بهداشتی دارای وضعیت متوسط می­باشند در حالیکه  استخر شهر جوین از وضعیت مناسبی برخوردار می­باشد به همین دلیل بایستی  بر ضرورت تمهیدات لازم جهت گندزدایی هر چه مناسب­تر این مکان­ها و آموزش استفاده­کنندگان، خصوصاً استحمام قبل از ورود به آب که نقش بسزایی در جلوگیری از عفونت­های استافیلوکوکی دارد، تأکید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation on microbial situation and disinfection methods in Sabzevar-Jovein pools

نویسندگان [English]

  • Morteza Tavassoli poor 1
  • Fatemeh Dareini 1
  • Mohammad Hasan Rakhshani 2
  • Ramezan Ali Khamirchi 3
چکیده [English]

Background and Aims: swimming pool is one of the most attractive and popular sports centers for people. Pools hygiene to protect the swimmers’ health has aspecial importance whereas neglecting the  health rules and standards can lead to various diseases. This study aimed to investigate the microbial contamination and disinfection methods in the Sabzevar- Jovein swimming pools.
Materials and Method:This is adescriptive cross-sectionalstudyto assess themicrobialsituationanddisinfection methodes inSabzevar and Jovin pools 127 samples out of 7 pools were collected (6 pools in Sabzevarand1pool in Jovein) over a12 months period. Studied parametersincludedbacteriaE.Coli,totalcoliformheterotrophicplatecounted(HPC)as well asresidual chlorine, pH, and temperature.The resultswere compared with the standards implying the spss software and the data analysis were commited based on the Pearson and Spearmancorrelation coefficient.
Results: According the results of this study the PH,chlorine residual, E.Coli, totalcoliformandheterotrophicbacteria, were respectively, 16/40, 12/55, 29/6, 90/18, 95/40%  each of whichexceeded the standards.
Conclusion: In general, swimming pools in Sabzevar showed the average condition in terms of hygiene status while swimming pool in Joveinwas in a suitable condition. Accordingly, thenecessary measures for a proper sterilizationshould be consideredin these places. Moreover,the users instruction, especially bathing before entering the water which plays an important role in preventing staphylococcal infection, should be emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimming pool
  • disinfection method
  • microbial situation
  • contamination