مدیریت پسماند مطب های خصوصی دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات زیست محیطی، مواد زائد تولیدی در مراکز دندانپزشکی است که به علت داشتن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف از این مطالعه بررسی نحوه مدیریت پسماندهای مطب های خصوصی دندانپزشکی شهر سنندج در سال 1393 می‌باشد.
مواد و روش ها: نوع مطالعه توصیفی - مقطعی بوده و جامعه مورد مطالعه کل مطب های دندانپزشکی خصوصی(120 مطب) سطح شهر سنندج در سال 1393 بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیستی حاوی 2 بخش و 25 سوال بود که با مراجعه حضوری، مصاحبه و مشاهده تکمیل گردید. در نهایت نتایج حاصل، توسط نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان زباله‌های شبه خانگی، عفونی، شیمیایی و دارویی و سمی به ترتیب برابر 45، 48.3، 5.7 و 1 درصد می‌باشد. بنابراین در 42درصد از مطب‌های دندانپزشکی برنامه‌ای جهت کاهش تولید زباله وجود ندارد. در 80 درصد از مطب-ها تفکیک و جداسازی زباله انجام می‌شود. 86 درصد از آمالگام کنده شده از دندان بیمار مستقیما وارد سیستم فاضلابرو می شود.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه می‌توان گفت که وضعیت مدیریت مواد زائد دندانپزشکی در سطح شهر سنندج از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی‌باشد. لذا آموزش دندانپزشکان و وضع قوانین مرتبط برای کنترل زائدات می‌تواند گامی مؤثر در مدیریت بهینه زباله‌های دندانپزشکی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of dental waste in private dental offices in Sanandaj city in 2014

نویسندگان [English]

  • shahram sadeghi
  • Fardin Gharibi
  • Bayan Nori
چکیده [English]

Introduction: Today, one of the most important environmental issues is dental solid wastes which have hazardous, toxic and pathogen agents and have special importance. The purpose of this study was to Evaluating the management of dental waste in private dental offices in the Sanandaj city in 2014.

Methods& materials: This is a descriptive - cross sectional study. The study population is the entire private dental offices of Sanandaj. The data were collected by a questionnair; consisted of 25 questions that were filled by visiting, interviews and observation. Finally, the results were
analyzed by spss softwere version 18.

Results: The results of this study showed that amount of domestic waste, infectious, chemicals and pharmaceutical and toxic were 45, 48.3, 5.7 and 1 respectively. Forty two percent of dental offices do not have a program to reduce their waste. In 80 percent of dental offices waste separation and isolation were performed. eghty six percent of dental amalgams were discharged directly into the sewer.

Conclusion: Based on these results we concluded that dental waste management situation in the city of Sanandaj is not satisfactory. Therefore, training dentists and related legislation to control waste management can be an effective step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Dental offices
  • waste
  • Sanandaj