شناسایی عوامل موثر در برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ارتباط یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های روزانه‌ی هرفرد است. و ارتباط با استاد به عنوان رکن اصلی دانشگاه حایز اهمیت است و در رسیدن دانشجو به اهدافش نقش به سزایی دارد. آشنایی با ویژگی‌های موثر بر این ارتباط می‌تواند برنامه ریزان را با نقاط قوت و ضعف آشنا سازد و در روند یاددهی – یادگیری بهبود ایجاد کند. هدف از این تحقیق آشنایی با عوامل موثر بر ارتیاط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی – مقطعی، بر روی 165 نفر ازدانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 که طبق جدول مورگان انتخاب شده بود انجام شد. سئوالات پرسشنامه در سه حیطه فردی(12سوال)،حرفه‌ای(14 سوال) و علمی(6سوال) بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار 15spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین از آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین- واریانس ) و روش‌های آمار تحلیلی شامل آزمون‌های همبستگی در سطح معناداری 0.05 استفاده می شود.
یافته‌ها: نتایج نشان می دهد که ارتیاط موثر بین جنس مونث بسیار زیاد و در بین جنس مذکر زیاد می‌باشد. در مجموع احترام به دانشجو (0.65±4.59) , صمیمیت و همدلی با دانشجویان (0.69±4.56)، رعایت عدالت در برخورد با دانشجویان (0.69±4.56) بیشترین تاثیر و سن (0.98±3.55) و جنس (1.06±3.68)، سابقه فعالیت‌های پژوهشی (1.09±3.83) ،ارایه طرح درس (1.09±3.68) کم‌ترین تاثیر را داشت.
نتیجه گیری: مهارت‌های ارتباطی و روابط انسانی نقش بسزایی در ارتباط استاد با دانشجو دارد. بطوری که احترام به دانشجو، صمیمیت و همدلی با وی ، رعایت عدالت در برخورد با آنان و سعی در رفع مشکلاتشان بیش‌ترین تاثیر و عامل سن، جنس، سابقه فعالیت‌های پژوهشی، مرتبه استاد و ارائه طرح درس کم‌ترین تاثیر را در ارتباط بین استاد و دانشجو دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigatingeffective factorsfor establishingeffective student – teacher communication fromSabzevar University of medical science nursing student’s Viewpoints in 2013

نویسندگان [English]

  • saeed yajan
  • mohammad reza tavakolitar
  • sajad torabi eslami
  • mohammad ali yaghubi far
  • Seyed Ehsan Saffari
چکیده [English]

Introduction: Communication is one of the most important daily activities foreach individual and communicating with teachers is a major cornerstone in university, which plays an important role for students inachieving their goals. . Understanding effective characteristics influencing thiscommunicationcan make the planners familiar with the strengths and weaknesses, and improve educating – learning process.The purpose of this research is introducing the effective factors on student – teacher communication from student's point of view
Methods& materials: Cross – sectional study, on 165 nursing students in Sabzevar University of Medical Science in 1392 who was elected according to Morgan table. Questions include in three scopes : individual scope(12question), professional(14 question), and scientific(6 question). Data were analyzed with spss 15. Also, descriptive statistics (Average - variance) and methods of analysis used to test the correlation at the 0.05 level.
Results: The study results showedthateffective communication between femalesandmales is numerous and high between males.Respecting the students (4.59 ± 0.65) , communion with students (4.56 ± 0.69), fairness in dealing with students (4.51 ± 0.69) were more effective, and age (3.55 ±.98),gender(3.68 ± 1.06), history of research activity (3.83 ± 1.09), planing course (3.68 ± 1.09) were less effective.
Conclusion: Communication skillsandhuman relationsplay an important role instudent – teacher communication.Respecting the students andcommunionwith them, fairness indealing withstudents and trying tosolvetheir problems have the greatest impact andAge, gender, history ofresearch activities, educational degreeofteachers andproviding lessonplanshave lowerimpact onthe relationshipbetween teacherandstudents

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication
  • student
  • teacher