رابطه بین الگوهای های فرزند پروری و سبک های دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور تالش

نویسندگان

چکیده

مقدمه: : ارتقاء بهزیستی روانشاختی دانشجویان یکی از اهداف نظام آموزش عالی به حساب می‌آید که تحقّق این امر متاثر از عوامل گوناگونی می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین الگوهای فرزند پروری و سبک‌های دلبستگی با بهزیستی روانشناختی در نمونه‌ای از دانشجویان دختر انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختری است که در سال تحصیلی 93-1392 در دانشگاه پیام نور تالش مشغول به تحصیل بودند. نمونه‌ای به حجم 350 نفر از دانشجویان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های پیوند والدینی پارکر، سبک‌های دلبستگی کولینز و رید و بهزیستی روانشناختی ریف که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، استفاده شد. به منظور تحلیل دادها از نرم افزار 18SPSS استفاده شد. به منظور بررسی ارتباط بین متغیر‌های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و به منظور پیش بینی متغیر ملاک از آزمون رگرسیون گام به گام چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بهزیستی روانشناختی با مراقبت پدر (0.228=r)، مراقبت مادر (0.282=r)، حمایت افراطی پدر (0.173-=r)، حمایت افراطی مادر (0.125-=r)، سبک دلبستگی ایمن (0.195=r)، سبک دلبستگی اجتنابی (0.328-=r) و با سبک دلبستگی اضطرابی (0.167-=r) همبستگی معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای سبک دلبستگی اجتنابی، سبک والدینی حمایت پدر و سبک دلبستگی ایمن به طور معنادار 0.22 از واریانس بهزیستی روانشناختی را تبیین می‌کنند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق از اهمیت متغیرهای سبک های فرزند پروری و دلبستگی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی در دانشجویان حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Parenting and Attachment Styles with psychological well-being among female Students of Payam Noor University of Talesh

نویسندگان [English]

  • Farhad Asghari
  • Shahin Tarverdizadeh
  • Sajjad Saadat
چکیده [English]

Introduction: Psychological well-being of students is a goal for educational system which is take influence from different factors. The aim of present study is the evaluation of the relation between parenting and attachment styles with psychological well-being among female students.
Methods& materials: Between 2014 and 2015, all female students of Payam Noor university of Talesh participated in this descriptive analytic study. Three hundred and fifty students were chosen by cluster sampling. Parker parental bonding scale, Collins and Read attachment and questionnaires which had acceptable reliability and validity were used. Data was collected and analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS software (18th version).
Results: Psychological well-being was significantly related father’s care (r=0.288), mother’s care (r=0.282), father’s radical support (r=0.173), mother’s radical support (r=0.167), secure attachment style (r=0.195), preventive attachment style (r=0.328) and anxious attachment style (r=0.167). Regression analysis showed that preventive attachment style, father’s supportive style and secure attachment style were significantly determined 0.22 of psychological well-being variance.
Conclusion: The results of this study confirm the important role of parenting factors and attachments in predicting psychological well-being of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parenting styles
  • attachment styles
  • Psychological Well
  • being
  • psychological health