کیفیت زندگی زنان باردار با حاملگی خواسته و ناخواسته: یک مطالعه طولی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: زنان با حاملگی ناخواسته تحت فشارهای روانی شدیدی هستند. هدف از انجام این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در سه ماهه سوم بارداری و دو ماه بعد از زایمان و نحوه تغییرات آن است.
مواد و روش ها: این مطالعه طولی در سال 1390 در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهر شاهرود و بر روی 358 زن باردار انجام شد. معیار ورود به مطالعه داشتن جنین سالم و قرار داشتن در سه ماهه سوم بارداری بود. معیار خروج از مطالعه مرگ جنین یا نوزاد در مدت مطالعه بود. پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت در سه ماهه سوم بارداری و 8 هفته بعد از زایمان تکمیل شد. تجزیه و تحلیل آماری با نسخه 18 SPSS و با آزمون‌های مجذور کای، من ویتنی یو، ویلکاگسون و رگرسیون چند گانه انجام شد.
یافته‌ها: 43 مورد بارداری ناخواسته بدست آمد. نمرات کیفیت زندگی زنان با حاملگی خواسته و ناخواسته در دوره بارداری تفاوت نداشت. در دوره بعد از زایمان زنانی که بارداری ناخواسته داشتند در مقایسه با گروهی که بارداری خواسته داشتند، نمره کمتری در حیطه اجتماعی (0.042 P=) و ارزیابی ضعیف تری از سلامت خویش داشتند (0.03P=). نمرات در حیطه جسمانی (0.001P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maternal Quality of life in women with wanted and unwanted pregnancy: a longitudinal study

نویسندگان [English]

  • Forough Mortazavi
  • Seyed Abbas Mousavi
  • Reza Chaman
  • ahmad khosravi
  • maryam davarzani
چکیده [English]

Introduction: Unwanted pregnancy imposes great psychological pressure on women.The aim of this paper is to compare quality of life of in women withwanted andunwanted pregnancy, from 3rd trimester of pregnancy to postpartum.
Methods& materials: This longitudinal study was conducted in 10 urban health centers of Shahroud city, in 2010. There were 43 women with unwanted pregnancy among 358 pregnant women. In order to exclude the selection bias, all pregnant women were included in the study. Inclusion criteria were being in the third trimester of pregnancy and giving birth to a healthy baby. Exclusion criteria were fetal or infant death during the period of the study. WHO-Quality of life questionnaire was filled out in the third trimester of pregnancy and 8 weeks after delivery. Statistical analysis was done by SPSS version 18 using mann witney-u, wilcoxon, chi-square and multiple regression analysis.
Results: Although there was no significant difference between the scores of QOL of women with wanted and unwanted pregnancy in third trimester of pregnancy, women with unwanted pregnancy had lower score in perceived overall health (p=0.03) and social domain (p=0.042) than wanted pregnancy group in postpartum periods. Also, means of scores of physical and social domains of QOL in women with wanted pregnancy has improved from pregnancy to postpartum while there was no change in unwanted group and even their perceived overall health declined in the postpartum (p=0.009). Multiple regression analyses showed that unwanted pregnancy was a predictor of maternal QOL in postpartum ().
Conclusion: Designing interventions to improve QOL of women with unwanted pregnancy is recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life; Unwanted Pregnancy; Postpartum Period; Women