ارزیابی میزان رعایت استانداردهای ایمنی در بخش اتاق عمل، بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال1392

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از اتاق عمل به دلیل درآمد زا بودن به عنوان قلب تپنده مراکز درمانی نام برده می‌شود. به طوری که ادامه موثر و منظم کار اتاق عمل باعث حفظ بقاب اقتصادی و مالی بیمارستان می‌شود. بدین منظور، بهرمندی از تجهیزات و فضای استاندارد جهت ارائه خدمات درمانی مطلوب ضروری است.این پژوهش به منظور بررسی وضعیت اتاق عمل های شهر سبزوار می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی انجام شد. نمونه‌های پژوهش در این تحقیق شامل اتاق عمل های 3 بیمارستان شهر سبزوار بود. ابزار تحقیق چک لیست بود که براساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و درمان تهیه و تدوین شد. محقق بعد از کسب مجوزهای لازم با مراجعه به اتاق عمل ها و مشاهده وضعیت موجود هر اتاق عمل آنها را تکمیل نمود. با استفاده از چک لیست وضعیت اتاق عمل ها در 6 بعد بررسی و مقایسه شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم افزار SPSS شد و تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: بیمارستان مورد بررسی شهرستان سبزوار از نظر میزان استانداردها در سطح استانداردهای مقابله با آتش سوزی، ایمنی بیمار، ایمنی پرسنل، کنترل عفونت در سطح مطلوب و در سطح استانداردهای فیزیکی و وسایل و تجهیزات در سطح متوسط قرار داشت.
نتیجه‌گیری: مدیران بیمارستان ضمن بررسی مداوم رعایت استانداردهای اتاق عمل، بهبود مستمر آن‌ها را در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of safety standards in the operating room in hospital, Sabzevar University of Medical Sciences in 2014

نویسندگان [English]

  • rahim akrami
  • hossein tabasi
  • roya akbar zade
  • Samira foji
چکیده [English]

Introduction: The operating room because of the revenue to be named as the beating heart treatment centers. Continue to work so that an effective and regular operation room, the hospital will survive economically. Therefore, the standard exercise equipment and space necessary to provide optimal care. These studies to evaluate operating room in Sabzevar.
Materials and methods: This was a cross-sectional descriptive study . Samples in this study were included in the operating rooms of three hospitals in Sabzevar. research tool was check lists that prepare according to the Health Department will. After obtaining the necessary permits researchers refer to the operating room and see the current status of each operating room to be completed. With use check List status 6 operating room was compared. The collected data were analyzed using SPSS software.
Results: Hospital of Sabzevar city in terms of standards dealing with fire ,standards patient safety, personnel safety, infection control, was optimal level .in physical standards and the equipment was placed in the middle.
Conclusion: Hospital managers also continually assess operating room standards, and they have consider continuous improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standards
  • Safety
  • operating room