تفکر انتقادی و راهبردهای توسعه آن در آموزش پرستاری

نویسندگان

چکیده

مقدمه: حرفه پرستاری به پرستارانی نیاز دارد که توانایی انجام مراقبت مؤثر بر اساس تفکر انتقادی دارند. آموزش تفکرانتقادی، مهم ترین کوششی است که در آموزش پرستاری باید انجام گیرد. این مطالعه با مروری بر متون، نقش استراتژی های آموزشی را در رشد تفکر انتقادی دانشجویان تعیین می‌کند.
روش جستجو: مقاله حاضر با جستجو در کتب و پایگاه های اطلاعاتی Medline، CINAHL، Google scholar، Sid، Magiran، Medlib و Iranmedex از سال 1995-2011 انجام شده است. تعداد 144 مقاله متن کامل مرتبط یافت شدند که از این تعداد 37 مقاله مستقیما به نقش حداقل یک استراتژی آموزشی بر تفکر انتقادی پرداخته بودند.
یافته ها: انتخاب روش تدریس، در چگونگی فرایند تفکر در فراگیر نقش مهمی دارد. مطالعات مختلف، استراتژی های متفاوتی از تدریس را در ارتقاء تفکر انتقادی ارائه نموده اند. استفاده از روش های نوین در تدریس به ویژه روش های یادگیری مبتنی بر مسئله و نقشه مفهومی در توسعه تفکر انتقادی مؤثر است. نتیجه گیری: با توجه به جایگاه مشخص تفکر انتقادی در فرایند آموزش، توجه بیشتر به آن در برنامه  درسی فعلی و بکارگیری رویکردهای نوین تدریس در دانشگاه های علوم پزشکی، یک ضرورت است؛ البته باید در نظر داشت که ترکیبی از روش های مختلف آموزشی در پرورش تفکر انتقادی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Thinking And Development Strategies Fornursing Education- A Review Article

نویسندگان [English]

  • mohaddeseh mohsen por
  • mahbobeh mohebi
  • narjes heshmati far
  • Fatemeh borzoee
چکیده [English]

Introduction: Nursing professionneeds nurses whoarecapable ofproviding effective carebased oncritical thinking. Teachingcritical thinking is the most importantattemptwhich should take place innursing education. Thisreview articlewill determinethe role ofeducational strategiesin thedevelopmingstudents' critical thinking. Materials and Methods: In present study, A through literature search was performed in the books and Medline, CINAHL, Google scholar, Sid, Magiran, Medlib and Iranmedex data bases between1995 and 2011. Full texts of 144 articles were found, of which 37 were related directly to the articles discussing training strategy based on critical thinking. Results: Choosing ateaching methodis important in forming a thinking process. Various studies have provided variety ofdifferent teaching strategies to promote critical thinking. This review showed that applying modern methods of teaching, especially problem based learning and concept mapping, are effective in developing critical thinking. Conclusion: According to the specific role of critical thinking in the process of learning, paying more attention to current curriculum and applying new approaches in medical universities seems necessary. Also, we should keep in mind that the combining different training methods is important ingrowing critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Thinking
  • teaching methods
  • teaching
  • nursingeducation