آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در شهرستان خواف در سال 92

نویسندگان

چکیده

مقدمه:  واکسیناسیون موثرترین و ارزان ترین روش پیشگیری از بیماری های واگیر است. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی مادران از عوارض واکسیناسیون کودکان زیر هفت سال در مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که دارای پرسشنامه ای شامل دو قسمت اطلاعات دموگرافیک (12 سوال) و سوالات مربوط به آگاهی (15 سوال) می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل 250 مورد از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خواف واقع در خراسان رضوی بود که دارای کودکان زیر هفت سال می باشند. انتخاب نمونه ها بصورت تصادفی ساده انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طراحی شده توسط کارشناسان مرکز بهداشتی شهرستان خواف استفاده شده است که پایایی پرسشنامه به روش الفای کرونباخ (0.86) قبل از مطالعه بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای توصیف داده ها از نرم افزار SPSS 18 و آمارهای توصیفی استفاده گردید.
یافته ها: افراد مورد مطالعه از نظر سن در 4 گروه 19-15 سال، 29-20 سال، 39-30 سال و 40 سال و بالاتر قرار گرفتند که به ترتیب 11.2، 62.4، 23.6 و 2.8 درصد در این گروهها قرار گرفتند. در میان جامعه آماری 2.44درصد دارای آگاهی ضعیف ( 23- 15‌) و 72.4درصد دارای آگاهی متوسط ( 31- 24 ) و 25.2درصد دارای آگاهی خوب ( 39- 32 ) بودند. در بین مادرانی که وضعیت اقتصادی خوبی داشتند 5.52درصد دارای آگاهی ضعیف، 67.62درصد آگاهی متوسط و 26.22درصد آگاهی بالایی داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه آگاهی بیشتر مادران در مورد عوارض واکسیناسیون در حد متوسطی بود انجام برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای آموزش مادران و بالا بردن سطح آگاهی آن ها لازم می باشد و انجام تحقیقات دیگر بعد از اجرای برنامه‌های آموزشی برای سنجیدن سطح آگاهی مادران لازم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of knowledge of mothers having children under 7 about vaccination complications im the city of khaf during 2013

نویسندگان [English]

  • farzad khodamoradi
  • hamid salehinia
  • hossein mozafar saadati
  • Morteza arabzozani
چکیده [English]

Introduction: Vaccination is the most effective and the cheapest wayin preventing contaigous diseases. Assessing mothers' awareness of under five years children regarding immunization referred to Health care centers ofKhaf city, Khorasan Razavi.
Materials and method: The questionnaire of this descriptive study was consisted of two parts: demographic information (12 questions) and questions related to awareness (15 questions). The study population included 250 mothers of under seven years children, living in Khaf city.study samples were gathered by simple sampling method.The Experts of Khaf health care center had tested the reliability of the questionnaire by Cronbach's Alpha (α=0.86), before conduction of the study. Descriptive statistics was used in this study, by use of SPSS 18 software. Results: The study population was grouped in 4 groups of 15-19, 20-29, 30-39 and over 40 years according to their ages. The frequencies of these were 11.2, 62.4, 23.6 and 2.8 percent respectively. Among the population 2.44% had low awareness (15-23) while 72.4% and 25.2% had moderate (24-31) and good (32-39) awareness respectively. Among mothers who had good economic condition 5.52% had poor, 67.62% had intermediate and 26.22% had high awareness.
Conclusion: As most mothers had moderate awareness about vaccination complication, careful planning for educating mothers and raising their awareness seems necessary. Performing further studies in order to evaluate mother’s awareness after educating them is also necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Vaccination
  • Mothers
  • Khaf