اثرات سیگار، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اگرچه بیشتر مردم درباره خطرات بهداشتی موجود در رابطه با استعمال سیگار آگاه هستند و در مقالات، کتب و رسانه ها به طور وسیعی درباره آن بحث و اطلاع رسانی می شود؛ اما به نظر می رسد که تعداد اندکی از افراد جامعه از مضرات سیگار برای محیط زیست آگاه باشند. مواد و روش ها: در این مقاله سعی شده است که اثرات زیست محیطی سیگار از مرحله تولید تا دفع زائدات آن بررسی شود. بدین منظور از کتب، مقالات و سایت های معتبر علمی و نیز بولتن های خبری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. اثرات سیگارها در قالب موضوعات: پرورش تنباکو و مصرف سیگار، اثرات استفاده از آفت کش ها در پرورش تنباکو، تنباکو و جنگل زدایی، زائدات تولیدی توسط کارخانه های سیگار سازی، دورریز های سیگار- ته سیگار، مدیریت ته سیگارها، اثر سیگار بر بروز آتش سوزی و اثر سیگار بر گرمایش جهانی بررسی شده است.
یافته ها: سیگار پس از دو منبع درآمدی نفت و اسلحه، از لحاظ اهمیت در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. به طوریکه این فعالیت با گردش مالی حدود 330 میلیارد دلار در سال حدود 1000 میلیون شاغل در بخشهای مختلف نظام اجتماعی را به خود اختصاص داده است. برای تولید توتون و تنباکو مقادیر زیادی کودهای شیمیایی، ‌علف کش ها و آفت کش‌ها استفاده می شود که با ورود به منابع آب، به زنجیره غذایی انسان وارد می شوند. سالانه حدود 600میلیون درخت جهت تولید محصولات تنباکو قطع می شوند که از این حیث به عنوان یک عامل موثر بر جنگل زدایی شناخته می شود. کارخانه های سیگار سازی زائدات مایع، جامد و منتقله به وسیله هوا را تولید و به محیط وارد می کنند. فیلتر سیگارها باید به عنوان یک ماده سمی ویژه و سمی در نظر گرفته شود.
نتیجه گیری: سیگار در همه مراحل تولید، تهیه و نیز مصرف بر سلامتی انسان و محیط زیست اثرگذار است. لذا آموزش عمومی می تواند در کاهش این اثرات سازنده و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental impacts of Cigarettes, from producing to smoking

نویسندگان [English]

  • Edris Hoseinzadeh
  • Saman Hoseinzadeh
  • Mohammad Reza Samarghanie
چکیده [English]

Introduction: Although most people are aware ofthe health risks related to smoking through articles, books and media that widely discussed and informed about it, but it seems that a small number of individualsare aware ofthe hazards of smoking for the environment.

Materials and methods: In this paper environmental impact from production to disposal of cigarette residue has been investigated. In order to collect data books, articles, scientific sites,as well as news bulletins has been used. Effects of cigarettes by topics including growing tobacco and smoking, effects of used pesticides in tobacco growing, tobacco and deforestation, residue produced by cigarette making factories, cigarette butts, cigarette butts management and its role in fire incidences and global warming has been investigated.

result: After two sources of oil revenues and weapons, in terms of importance, production and sale of cigarettes is in the third degree. As this with turnover of about 330 billion dollars
in fiscal year, has allocated 1000 millions of workers in different parts of social system. A large quantity of chemical fertilizers, herbicides and pesticides will use to produce Tobacco
that by entering the water resources they will enter the human food chain. About 600 million trees are cut down for producing tobacco products, annually, which in this respect it has recognized as an important factor influencing on deforestation rate. Cigarette manufactories produce wastes in liquid, solid and air borne forms that discharge them into the environment. Cigarette butts shoul be considered as a specific and toxic waste. Conclusions: Cigarette has impacts on human health and the environment at all phases of production, preparation and consumption. Therefore, public education can have constructive and useful effects in its impacts reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cigaretts
  • environmetal impacts
  • tobacco