آگاهی پرستاران از استاندارد‌ های سیستم ملی پایش عفونت‌های بیمارستانی در بخش ویژه

نویسنده

چکیده

مقدمه: عفونت های بیمارستانی بحرانی ترین مسأله نظام سلامت در تمام دنیا می باشد. با اجرای استاندارد های سیستم ملی پایش عفونت های بیمارستانی، افق دید نسبت به وضعیت و میزان رعایت آن ها گسترده تر می گردد. این مطالعه با هدف آگاهی پرستاران از این استانداردها انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1389 در بخش های آی سی یو بیمارستان های شهر سبزوار انجام شد. جامعه پژوهش، 50 نفر از پرستاران زن و مرد شاغل در محل پژوهش بوده که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی ابزار با اعتبار محتوا و پایایی از طریق آزمون – آزمون مجدد تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16، آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد، میزان آگاهی پرستاران از استانداردها،1.33± 6.76 از مجموع(10-0) نمره و نیز عملکرد آن ها 3.13± 35.10 از مجموع (66-0) می باشد. همچنین تجهیزات و ملزومات این بخش ها بر اساس استانداردها، نمره 59 از مجموع( 84 - 0) بود. نتیجه گیری: میزان عملکرد و آگاهی پرستاران بخش ویژه از استانداردها، متوسط می باشد؛ لذا به نظر می رسد، توجه بیشتر مسؤولین و طراحی اقدامات لازم در جهت آموزش هدفمند پرستاران، ضروری است. همچنین تجهیزات و ملزومات محیط های پژوهش در مقایسه با استانداردها، در سطح متوسط است. بهبود آن مستلزم انجام سلسله عملیات پشتیبانی منظم، منسجم و ساختاری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nurses\' knowledge of national nosocomial infections surveillance systems for monitoring standards of nosocomial infections in ICU

نویسنده [English]

  • Ali tajabadi
چکیده [English]

Introduction: Nosocomial infections are the most critical issue in health care system worldwide. With the implementation of a national nosocomial infections surveillance systems (NNIS), the situation and observance horizons are broadened.. This study was conducted on nurses' knowledge of these standards.

Materials and methods: This descriptive study was done 2010 in parts of the Icu hospital Sabzevar city. The sample of 50 male and female nurses working in the area conducting a study that enrolled. Sampling method was census. Means of data collection was, interview and questionnaire. The questionnaire validity was validated by content validity and the reliability was approved by test - retest method. Data were analyzed using spss software version 16, the absolute and relative frequency distributions and descriptive statistics.

result: The results of this study showed that nurses' knowledge grade about the standards was6/76 ± 1/33 from total score of (0-10); as well as their performance score of 35/10 ± 3/13 from total score of (0-66). Also in this section is based on standard equipment and accessories, 59 of the total score (0-84), respectively.
Conclusions: ICU nurses awareness of performance standards is average, so it seems, more attentive and responsible actions towards targeted training of nurses is essential. As compared to standard equipment and research environment at the middle level. Improvement requires regular support operations, integrated structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nosocomial Infections – Intensive Care Keywords: Unit
  • Standard