بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه بهداشت باروری در سال 86

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از ناشناخته ترین ابعاد جامعه ما وضعیت بهداشت باروری و جنسی جوانان است و این در حالی است که سلامت جسمی، روانی و اقتصادی جوامع به شدت توسط عوارض و مرگ و میر ناشی از ایدز وسقط های غیر ایمن تهدید می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در زمینه ی بهداشت باروری می باشد. تا بتوان با ارائه راهکار های مناسب در جهت بهبود بهداشت باروری درمیان دانشجویان گام برداشت.
روش پژوهش: در طی یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نیمه ی اول سال1386 به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته بود که از پرسش نامه WHO در مورد بهداشت باروری استفاده شد و به صورت تصادفی و به تفکیک جنسیت در بین دانشجویان هر رشته تقسیم شد. در نهایت جمع امتیازات مربوط به آگاهی و نگرش جداگانه محاسبه شد، وبا استفاده از نرم افزار آماری SPSS14 مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: در مطالعه حاضر تعداد 200 نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (67 % دختر) و (33% پسر) با میانگین سنی 21 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. که نتایج بیانگر آن بودکه، رابطه آماری معنی دار بین جنس و نگرش وجود دارد (0.001 =p). هم چنین بررسی میزان آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه نشان می دهد که بین سطح آگاهی دانشجو یان در رابطه با عامل موثر در بهداشت باروری و نگرش آنها ارتباط معنی دار آماری وجود دارد (p=0.001 ).همچنین بین جنس و نگرش، نگرش و آگاهی دانشجویان با سن آنها و بین رشته ی تحصیلی با آگاهی و نگرش ارتباط معنی دار آماری دیده می شود.
بحث و نتیجه گیری: بهداشت باروری از جمله محور های اساسی سلامت عمومی است، با این حال هنوز عده زیادی از مردم از آن بی بهره اند. این مطالعه نشان داد که تنها 15 % دانشجویان اطلاعات کافی در باره بهداشت باروری داشته و 85 % آنها اطلاعاتی در سطح متوسط و یا ضعیف دارندکه بیانگر این است که حتی با وجود این که واحد درسی تنظیم خانواده به صورت گسترده تری در دانشگاه علوم پزشکی نسبت به دانشگاه های دیگر مورد بحث قرار می گیرد و مرتبط با رشته های علوم پزشکی می باشد، آگاهی دانشجویان در زمینه بهداشت باروری متوسط است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the degree of awareness of and attitude towards sexual maturity hygiene among students at Zahedan Medical University in 1386

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Abareshi
  • Abdolsamad Sheikhzadeh
  • Gholamreza Masoodi
چکیده [English]

Introduction:
One of the most unknown fields in a society is the sexual maturity hygiene status among young people. More specifically, the mental and economic health of societies is being threatened by Aids and illegal and unsure abortions. The present study aims at studying the degree of awareness of and attitudes towards sexual maturity hygiene among university students in Zahedan Medical University, so that appropriate strategies may be developed to improve sexual Maturity Hygiene among university students. Method:
A stratified random sample of 200 students studying at Zahedan Medical University during 1386 were included in the present study. The data gathering instrument was a questionnaire developed based on WHO questionnaire by the researchers. This newly developed questionnaire was randomly given to students of both sexes. Then, the collected data on awareness and attitudes were summarized. The date then went under different statistical analyses, using SPSS14.
Findings:
The participants were 200 university students ( %67 females, %33 males ) studying at Zahedan Medical University. They had a mean age of 21. However, there was a statistically significant correlation between sex and attitude of the students at p=0.001. Moreover, it was revealed that the students’ attitudes had a significant correlation with their awareness of the factors producing sexual maturity hygiene (p=0.001). Moreover, between sex and attitude, between attitude and age, between awareness and age, between university major and attitude, and also between university major and awareness, there were significant correlations observed.
Discussion and conclusion:
Maturity hygiene is one of the important factors contributing to public health. However, many people are not enjoying it. With the same token, the present study showed that among university students only %15 had enough information about maturity hygiene, the remaining %85 had either no information or scanty information about sexual maturity hygiene. Considering the fact that the participants of the study were students studying at a medical university where family birth control and family sexual hygiene are studied frequently, it can concluded that, on average, the degree of awareness of students about sexual maturity hygiene is very low ( scanty).

کلیدواژه‌ها [English]

  • maturity hygiene
  • awarenes