بررسی ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار در سال 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: انتخاب همسر جزیی از مراحل رشد روانی انسان محسوب می شود، و امر اجتناب ناپذیری به نظر می رسد، ازدواج به عنوان مهم ترین رفتار اجتماعی برای دستیابی به نیاز های عاطفی همواره مورد تایید بوده است. اگر افراد در زمان ازدواج شرایط لازم جسمانی، روانی و اجتماعی را داشته باشند، و ملاک های مناسبی را برای انتخاب همسر در نظر بگیرند کم‌تر دچار نارضایتی زناشویی و اختلافات ناشی از آن می گردند.
روش بررسی:پژوهش حاضر به روش توصیفی – مقطعی و به منظور تعیین معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجویان انجام شد.جامعه ی پژوهش دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال اوّل سال تحصیلی 87-86 دانشکده ی  علوم پزشکی سبزوار بودند. حجم نمونه 353 نفر برآورد گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرن باخ مشخص شد. و داده های حاصله از پرسش-نامه با آمار توصیفی و تحت نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش 34.8 درصد افراد موردمطالعه پسر و 65.2 درصد دختر بودند، میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه1.21 ± 20.13 می باشد، میانگین سن مناسب ازدواج از دیدگاه دانشجویان برای پسران 2.03±25.28 و برای دختران 1.91± 21.63 پیشنهاد گردید. هم چنین یافته ها نشان داد که 3 معیار دارای اهمیّت بیش تر در انتخاب همسر از دیدگاه دختران به ترتیب صداقت، اخلاق خوب، عفت و پاکدامنی و از دیدگاه پسران به ترتیب صداقت، اخلاق خوب و وفاداری است.که دو معیار اوّل برای هر دو جنس یکسان است. از دیدگاه دختران در انتخاب همسر آینده معیار هایی نظیر فامیل بودن،هم‌شهری بودن و وضعیّت اقتصادی طرف مقابل و از دیدگاه پسران فامیل بودن، هم شهری بودن؛ و میزان عمل به مستحبات دینی دارای کم ترین اهمیّت بودند.
نتیجه گیری: دانشجویان مورد مطالعه صداقت و اخلاق را از نکات موثّر در انتخاب همسر آینده دانسته اند که این مسئله اهمیّت صداقت و اخلاق را در جامعه ی دانشجویی نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the criteria for the selection of spouses among students in medical university at Sabzevar in 1386

نویسندگان [English]

  • Seiran Mohammady
  • Mostafa Abbasi
  • Mohammad Reza Moradi
  • Mohsen Koshan
  • Arash Akaberi
چکیده [English]

Objectives:
Choosing someone to get married to, considered an important stage in one’s mental growth, is an important and inevitable event in one’s life. Many authorities have always emphasized that marriage as a social behavior is done to satisfy one’s emotional and affective needs. If, in addition to enjoying the necessary physical, mental and social characteristics for marriage, one uses adequate criteria to choose someone to get married to, he or she is less likely to face problems and quarrels of married life.
Method:
This descriptive study was performed to determine spouse selection criteria used and followed by university students. The statistical population of the study included all the university students at Sabzevar Medical University. From this population, a sample of 353 students was randomly selected. Having developed the needed questionnaire, the researchers estimated its reliability through Cronbach Alpha. The obtained data were then analyzed using SPSS.
Findings:
The participants of the study consisted of 353 male ( 34.87% ) and female ( 65.2 % ) students. The mean age of the sample was 20.13 ( -+ 1.21 ). The findings of the study showed that the participants believed that the appropriate ages for marriage are 25. 22 and 21.63 for males and females respectively. Moreover, it was revealed that female participants gave more importance to 3 criteria of honesty, good-temperedness, and virginity while male ones viewed honesty, good-temperedness and loyalty as the first most important criteria in selecting spouses. As can be seen, two criteria are common among the male and female participants. From the perspective of female participants the least important criteria were: 1. being a relative, 2. living in the same town, 3. having a good financial status. The least important criteria for male participants were: 1. being from the same town, 2. being a relative, and 3. having commitment to religious dos and don’ts.
Conclusion:
The university students studied in this study considered honesty and morality ( good-temperedness) the two important criteria to select someone to get married with. It seems that these two personal characteristics are valued among university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selecting spouses
  • Students
  • sabzevar