نقش پایگاه داده Access Microsoftدرارائه خدمات الکترونیکی واحد دانش آموختگان دانشکده علوم پزشکی سبزوار

نویسنده

چکیده

گسترش روزافزون تکنولوژی بانک اطلاعاتی و نیز افزایش تعداد بانک های اطّلاعاتی‌،سبب شده است که سیستم های ذخیره وبازیابی اطلاعات به روش‌های غیربانکی متروک شود.(1) با بهره برداری از بانک‌های اطّلاعاتی، فعالیت های تکراری کاهش یافته ، دقّت وسرعت در امور افزایش می یابد ونیز پردازش سریع داده‌ها با حجم زیاد ، امکان پذیرمی شود. دراین راستا، واحددانش آموختگان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار اقدام به طراحی پایگاه داده های دانش آموختگان تحت Access Microsoft نموده است.با تشکیل این پایگاه، کلّیه ی اموراجرایی این واحد از جمله:صدورفرم های تسویه حساب، استعلام میزان بدهی دانشجو، فراغت ازتحصیل،تأییدیه ی موقت تحصیلی، فراغت ازتحصیل مشمولین نظام وظیفه، ازطریق پایگاه مذکور انجام می شود. به این ترتیب هردانش آموخته دراین پایگاه دارای یک پرونده الکترونیکی می باشد که دستیابی به کلّیه ی اطّلاعات فردی، آموزشی وسوابق تحصیلی فرد درحداقل زمان ممکن فراهم خواهد بود. بابهره برداری ازاین پایگاه ،کاهش قابل ملاحظه ای در زمان انتظار پاسخگویی به دانش آموختگان و نیزافزایش دقت وسرعت درامور را شاهد هستیم. به عنوان مثال زمان انتظار صدور فرمهای فراغت ازتحصیل وتأییدیه موقت تحصیلی که بافرایند قبل درطول دو روزکاری(16 ساعت) انجام می شد به ترتیب به 15 دقیقه و 12 دقیقه کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها