گزارش یک مورد حاملگی با سابقه مصرف LD در طی سه ماه اول و دوم بارداری

نویسندگان

چکیده

قرص های ضدّ بارداری خوراکی به طور گسترده ای استفاده می شوند و پیامد آن ممکن است آسیب سلامت مردم باشد . قرص های ضدّ بارداری خوراکی از دسته داروهای هورمونی هستند. در مورد اثرات تراتوژنیک مصرف آنها مخصوصاً در سه ماهه‌ی اول حاملگی بر روی جنین اطّلاعات محدود و بعضاً متناقضی وجود دارد. پاره ای از این مطالعات هیچ گونه ارتباطی بین مصرف دارو در زمان بارداری و ایجاد ناهنجاری هارا ذکر نمی کنند. در صورتی که گزارشات پراکنده ای نیز دال بر ایجاد ناهنجاری هایی در اندام و قلب جنین هایی است که مادران آنها در دوران بارداری از این دارو استفاده کرده-اند. این گزارش مربوط به نوزادی است که مادرش در طی سه ماهه‌ی اول و سه ماهه ی دوم بارداری به‌طور مرتب از قرص های ضدّ بارداری LD استفاده کرده و در این دوران با قطع مصرف قرص دچار خونریزی ماهانه شده است.