بررسی میزان آگا هی ،نگرش وعملکرد دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار نسبت به پژوهش در سال 84

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف :پیشرفت در هر زمینه ای به توسعه‌ی علمی وتوسعه علمی نیز به برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم نیاز دارد.نخستین گام برای برنامه‌ریزی، شناخت وضع موجود است .برای برنامه ریزی ارتقای نقش دانشجویان در تولید علم باید از میزان اطّلاع این جامعه از اصول پژوهشی با خبر بود و دانست که نظام فعلی آموزشی چه نگرش و عملکردی نسبت به پژوهش به آنها داده است.بررسی وضعیّت تحقیق در دانشگاه به شناخت وضع موجودکمک می کند و سرعت وروند تحقیق ، توسعه و فاصله موجود میان وضع فعلی و مطلوب را روشن می سازد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است. جامعه ی هدف کلّیه ی دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی سبزوار بودند . ابزار جمع آوری اطلّاعات پرسش نامه ای بود که شامل سؤالات مربوط به مشخصّات دموگرافیک، نگرش، عملکرد و آگاهی که از لحاظ روایی مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت؛ واز نظر پایایی توسّط تست آلفا- کرونباخ مورد تأ یید قرار گرفت ،سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد و فراوانی و میانگین متغیّرها بسته به نوع آن محاسبه و برخی از آنها توسّط آزمون t-test ، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای دوآنالیز گردید. یافته ها: با توجّه به نمرات آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان مشخص شدکه 69.3 درصد نگرش مثبت نسبت به پژوهش داشتند در حالی که 55.6 درصد نمونه ها دارای آگاهی کمی نسبت به پژوهش بودند. میانگین نمرات آگاهی در زنان بیشتر از مردان بود در صورتی که مردان نگرش مثبت تری نسبت به زنان داشتند.رشته ی بهداشت محیط بیشترین و رشته هوشبری کم ترین میزان آگاهی را داشتند . دانشجویانی که در انجام طرح های تحقیقاتی در کمیته‌ی تحقیقات و یا افرادی که در سمینار ها و کنفرانس ها حضور داشته اند ودانشجویان ترم 5 در بین نمونه ها آگاهی بیشتری نسبت به دیگر دانشجویان داشتند. هم چنین افراد شرکت کننده در کارگاه و دانشجویانی که در رابطه با پژوهش مطالعه داشته اند آگاهی بیشتر و نگرش مثبت تری نسبت به پ‍ژوهش داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the knowledge attitude and performance of students at Sabzevar school of medical sciences on research conduat(2005)

نویسندگان [English]

  • Ebadi Yazdnejad
  • Taheri
  • Golafrooz
  • Heidari
چکیده [English]

Background and Purpose:
Advances require scientific development which in turn needs planning in various fields. The first step toward such planning is the knowledge of the current status. To plan on the role of university students in knowledge production we most be aware of their knowledge and attitudes toward research principles. Study of the research status at university helps us approach the issue to understand the speed, process, development and the gap between the current and ideal states. Materials and procedure:
This cross- sectional descriptive ‌analytical study was conducted on the whole population of students at Sabzevar school of medical science. A questionnaire including demographic information and questions on knowledge attitude and performance of research, was verified for validity and approved of its reliability through cronbach alpha. Obtained date were analyzed in spas; means and frequencies were calculated; t--test, pearson correlation coefficient and chi-square were utilized. Results:
It was revealed that 69 .3% were of positive attitudes towards research concept. while 55.6% were of low knowledge of research mean knowledge scores were higher in females than in males;
while, males at etudes were more positively expressed. Students of environmental health had the highest knowledge while those of anesthesiology ranked the lowest. Students having cooperated in research, member of student research center. day student, students having attended conferences and congresses and students in their Semester had the highest knowledge. Also, those having attended research workshops and those with self- study on research issues all had higher knowledge and more positive attitudes toward research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge; Attitude; performance