بررسی میزان شیوع ریسک فاکتورهای قلبی بیماری CVA در شهرستان سبزوار در سال های 85-84

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: CVA به معنای کاهش ناگهانی عملکرد مغزی در اثر اختلال خونرسانی در قسمتی از بافت مغز می باشد(1). بیماری های عروق مغز پس از بیماری های قلبی و سرطان سومین علّت شایع مرگ و میر در ممالک توسعه یافته به شمار می روند. حدود 3/1 سکته های مغزی ایسکمیک به علّت آمبولی های کاردیوژنیک اتفاق می افتد.(1و4) ریسک فاکتورهای CVA عبارتند از: بیماری های قلبی (انفارکتوس میوکارد، آمبولی،آریتمی،بیماری‌های شریان‌کرونر، هایپرتروفی‌بطن چپ و نارسایی احتقانی قلب)،دیابت، بیماریهای آترواسکلروتیک عروق-جمجمه، فشارخون، پلی‌سایتمی، هایپرکلسترولمی، سیگار کشیدن، قرص‌های ضد بارداری، استرس‌های عاطفی، چاقی، تاریخچه خانوادگی CVA، سن و نژاد.(4و5)
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی ومقطعی باتعداد152 بیمار با تشخیص اولیه ی CVA بود که سه ماهه آخر 84 و سه ماهه اول 85 در بیمارستان واسعی سبزوار بستری شده بودند. اطّلاعات از طریق پرسش نامه  جمع آوری  شد. این پرسش نامه دارای چهار قسمت اطّلاعات دموگرافیک و سوابق پزشکی ،آزمایشات، روش های تشخیص بیماری های مغز و اعصاب و روش های تشخیصی بیماری قلبی بوده و پس از تشخیص قطعی CVA و حذف نمونه های آتروفی کورتیکال و غیر CVA ،تعداد 100 بیمار ، تحت بررسی قرار گرفتند.هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها : پژوهش بر روی 100 بیمار با تشخیص قطعی CVA انجام شد.از این تعداد 43 نفر مرد و 57 نفر زن بودند.84% بیماران سن بالای 60 سال داشتند و میانگین سنی آنها 69.95 بود.52 نفر از بیماران ساکن روستا و 48 نفر ساکن شهر بودند. بیشترین میزان بروز به ترتیب در بازه‌ی سنی84- 75 و 74- 65 بود.در این مطالعه 78% نمونه‌ها سابقه‌ی فشار خون بالا داشتند.70 % بیماران دچار تغییرات در نوار قلبی مانند آریتمی و بلوک بودند. 87% از موارد سکته از نوع ایسکمیک بود.26% از بیماران دچارکاردیومگالی بودند. 39% بیماران فشار خون سیستولیک بالای 140 و 18% فشار خون دیاستولیک بالای90 داشتند. نتایج اکو نشان داد که49% بیماران دچار هایپوکینزی در نقاط مختلف قلب بودند. هم چنین60% بیماران EF کم تر از40 داشتند و 21% از بیماران دچار مشکلات دریچه‌ای قلب بودند. شیوع اختلال عملکرد بطن چپ و بیماری‌های ایسکمیک قلبی به عنوان دیگر ریسک فاکتورهای CVA به ترتیب 31% و 22% بود.
نتیجه گیری:در این پژوهش بیشتر بیماران مبتلا به سکته مغزی از نوع ایسکمیک بودند.بین MI و نوع سکته مغزی رابطه معنا داری بدست نیامد.مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیک تغییرات ECGو بیماری قلبی و عروقی بیشتری نسبت به سکته نوع هموراژیک داشتند. با عنایت به موارد فوق ،توجه به درمان و مراقبت های قلبی بیماران مبتلا به سکته مغزی نوع ایسکمیک امری ضروری و لازم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the prevalence of CVA cardiac Risk Factors in sabzevar(2005-2006)

نویسندگان [English]

  • Maghool
  • Rezazadeh
  • Majidinia
  • Tadayyonfar
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose:
CVA refers to a sudden decrease in cerebral functioning due to disordered supply of blood to brain tissues. cerebrovascular disease stand third to cardiac and cancerous diseases in mortality rates in developing countries. Their total prevalence are 794 in 100/000.in the united states,750/000 experience a new or recurrent CVA every year. Around 1/3 of ischemic strokes occur due to cardiogenic emboli. Risk factors to CVA include cardiac disorders(MI, emboli, arrhythmia, Coronary artery disorders, left ventricular hyperfrophy, congested cardiac deficiency),diabetes, atherosclerotic cerebral vessels, hypertension, polysythemia , hyper cholesterolemia, smoking, contraceptives, emotional stress, obesity, CVA familial history, age and race. Regarding the high CVA risks and causes and high cost of treatment and care, mortality and debilities, obtaining statistical data on CVA cardiac risk factors seems necessary for planning to prevent CVA and its consequences, as today in developed countries extensive planning is carried out for the prevention of CVA. Method:
This descriptive analytical study started with 152 CVA admissions in 2005-2006 at vasei Hospital in Sabzevar/Iran. A questionnaire in four parts-demographic and medical history ,tests, cerebro-nervous diagnostic procedures and cardiac diagnostic procedures-was given for data collection. After a definite CVA diagnosis and excluding cortical atrophy and non CVA samples,100 CVA cases were investigated.
Data were analyzed in spss using descriptive statistics Results:
43 men and 57 women were studied.84%were over 60 years old with a mean age of 69.95 years.52 were rural and 48 urban dwellers. Highest incidence related to the ranges 75-84 and 65-74 years.78% had a history of hypertension.70% indicated changes in arrhythmia and blook in EKG.87% of CVA were ischemic.26% had cardiomegaly.39% had a systolic blood pressure of over140 and 18% diastolic blood pressure of over 40.
ECO results indicated that 49% of the patients suffered from hypokinesia in various cardiac sites.Also,60% showed EF less than 40.But 21% suffered from cardiac valvular disorders. The prevalence of disorders in left ventricular functioning and ischemic cardiac diseases were 31% and 22% respectiuely