بررسی میزان شیوع واریس اندام تحتانی در پرستاران و بهیاران شاغل در بیمارستان های سبزوار در سال 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: واریس یکی از بیماری های عروقی است که با شغل افراد در ارتباط است و در افرادی که به علت نوع شغل مجبورند به مدت طولانی ایستاده باشند و به خصوص در پرستاران شایع است و باعث می شود که وریدها غیر طبیعی شده و ناتوانی در دریچه های وریدی به وجود آید که این وضعیت در وریدهای سافن به طور شایع تری اتفاق می افتد. واریس اندام تحتانی با ایجاد ناراحتی های جسمی و روانی فراوان می تواند بر بازده کاری افراد تاثیر بگذارد. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی شیوع واریس در پرستاران و بهیاران بیمارستان های سبزوار انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی می باشد.که در سال 1386 بر روی پرستاران وبهیاران شاغل در شهر سبزوار انجام گرفت که حجم نمونه 162 نفر بودند. جهت تعیین اعتبار علمی از روش روایی محتوا و جهت تعیین اعتماد علمی پرسشنامه از آزمون آلفا کرونباخ با ضریب اطمینان 95% استفاده شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون مجذور کای و رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: پژوهش بر روی 162 نفر (111 نفر زن و 51 نفر مرد) انجام شد. از این تعداد 136 نفر پرستار و 26 نفر بهیار بودند که 92 نفر(56.8%) مبتلا به واریس نبوده و 70 نفر (43.2%) مبتلا به واریس بودند. که از این میان 26.5% واریس ضعیف ،14.2% واریس متوسط و 2.5% به واریس شدید مبتلا بودند. بین جنسیت، مصرف دارو های هورمونی، سابقه ی جراحی و راه رفتن با ابتلا به واریس رابطه معنا داری در سطح 5% پیدا شد. ولی ارتباط سایر متغیر ها معنا دار نبود.آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که بین همه متغییر های مورد بررسی 2 متغییر جنسیت و شغل به عنوان متغییر های مرتبط با ابتلا به واریس شناخته شدند. نتایج نشان داد که شانس ابتلا به واریس در زنان 4.03 برابر مردان و در بهیاران 3.17 برابر پرستاران می باشند.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای واریس در جامعه‌ی پرستاران و بهیاران آموزش های لازم جهت آگاهی در شیوع از این بیماری و عوارض آن کمک کننده و مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Prevalence of Lower Limb Varicose in Nurses and Lower Rank Caregivers Employed at the Hospitals in Sabzevar, Iran in 2007

نویسندگان [English]

  • Abedi
  • Jafari
  • Reyhani
  • Najjar
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose: Varicose is a vascular disease which is related with the profession of patients, and is common among people who have to remain is standing position due to their professions. It causes veins to become abnormally swollen, and vein valves to dysfunction; this is more common with Saphen veins. Associated with many physical and psychological disorders, lower limb varicose can affect one’s efficiency. Therefore, the present study is conducted to study the prevalence of varicose in nurses and lower rank caregivers employed at the hospitals in Sabzevar, Iran in 2007.
Methods and Materials: This study is descriptive involving 162 caregiving personnel. Validity was obtained through content validity, and reliability was checked through Cronbach alpha with a confidence interval of 95%. Chi-square and logistic regression were used for data analysis.
Results: The study was conducted on 116 (111 male and 51 female) subjects. These included 136 nurses and 26 lower rank caregivers, with 92 (56.8%) cases health and 70 (43.3% with varicose. Those suffering from varicose suffered from weak (26.5%), medium (14.2%) and sever (2.5%) varicose. Significant relationship was found to exist between gender, taking hormonal drugs, history of surgery and walking with varicose at a significance level of 0.05. But the relationship between other variables was not significant. Logistic regression analysis revealed that among all variables analyzed, gender and occupation were associated with varicose. The results indicated that chances of developing varicose in women were 4.03 times that of men; and in lower rank caregivers 3.71 times that of nurses.
Conclusion: Considering the high prevalence of varicose, training is essential and helpful in order to prevent the occurrence of varicose in the medical caregivers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varicose; Prevalence; Nurses; Caregivers; Sabzevar