بررسی میزان آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد و درصد استفاده از آن توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی مناطق سه گانه ی شهر سبزوار در سال 86

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف : یکی از مسایلی که سلامت جسمانی افراد را در سنین بالا به خطر می اندازد، استفاده از کیف های غیر استاندارد در مقطع ابتدایی تحصیل می باشد. بنا بر عقیده ی کارشناسان خستگی و عوارض ناشی از استفاده این گونه وسایل به مراتب نگران کننده تر از مردودی دانش آموزان خواهد بود. لذا، این مطالعه با هدف تعیین آگاهی و عملکرد والدین از کیف استاندارد در شهر سبزوار انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی است. جامعه ی پژوهش آن را دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر سبزوار تشکیل می دهند، آموزش و پرورش سبزوار به سه منطقه، تقسیم می شود؛ با توجه به این امر روش نمونه گیری خوشه ای و حجم نمونه 400 نفر برآورد شد. جهت تعیین روایی و پایایی مطالعه  ابتدا مطالعه ی مقدماتی به تعداد تکمیل 30 پرسشنامه صورت گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد.
یافته ها: از مجموع 397 نفر پاسخ دهنده به پرسش نامه 17% والدین آگاهی بسیار خوب و 37.9% آنان آگاهی متوسط از کیف استاندارد داشتند.در میان آنها تنها 29.5 % از عوارض کیف غیر استاندارد مطلع بودند. در ارتباط با نوع عملکرد 77.5 % والدین هنگام خرید به طرح و مدل کیف تا استاندارد بودن آن توجه دارند. هم چنین مشخص شده که درصد ناچیزی از دانش آموزان از کیف استاندارد استفاده می کنند. نتیجه گیری: اکثر والدین آگاهی مطلوب در زمینه ی مشخصات کیف استاندارد نداشته و هنگام خرید نیزکم‌تر به خصوصیات کیف استاندارد توجه می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Awareness and Use of Standard School Bags in Primary Schoolers’ Parents in Three Educational Zones of Sabzevar, Iran (2007)

نویسندگان [English]

  • Homayi
  • Yaghoubifar
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose: One of the problems predisposing the physical health of adults is the use of nonstandard school bags in elementary school. Experts believe that the fatigue and other complications arising from such discomforting appliances will be more aggravating than failing the school, exams. Therefore, this study was conducted to determine the awareness and practice of parents in using standard school bags.
Methods and Materials: The present study is descriptive study conducted on the population of primary school students in Sabzevar, Iran. As the Office of Education in Sabzevar is divided into three zones, the data were collected using a questionnaire through cluster sampling, and the sample size was 400. A pilot study was conducted to determine the validity and reliability of the instrument. The obtained data were analyzed in SPSS. Results: Out of 297 informants, 17% were very well-informed, 37.9% had average awareness. Also, 29.5% were aware of nonstandard bag complications. In relation to parents’ practice, 77.5% paid attention to the standard bag specifications when buying bags. Also, it was determined that only a small percentage of primary school students used standard bags. Conclusion: Most parents were not sufficiently informed about bag specifications and paid little attention to these when buying bags for their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standard School Bag; Awareness; Practice