بررسی میزان دریافت کارتنوئیدها توسط افراد 70 – 50 سال شهر سبزوار در سال 86 – 85

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کارتنوئیدها مولکولهایی هستند که با خنثی کردن رادیکالهای آزاد مانع اثرمخرب آنها بر سلول‌های بدن می شوند.امروزه تحقیقات نشان داده‌است که برخی از کارتنوئیدها خطر ابتلا به بیماری ها از جمله: کاتاراکت، بیماری های قلبی-عروقی، سرطان ها و ... را کاهش می‌دهد. کارتنوئید‌ها رنگدانه های زرد- نارنجی وقرمز موجود در گیاهان هستند.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بوده که برافراد سالمند سبزوار انجام شد، بدین ترتیب که بطور طبقه ای از تمام مناطق شهر با مراجعه به درب منازل و مصاحبه فردی بعد از کسب رضایت‌نامه تمام مواد غذایی مصرفی در3 ماه گذشته (بسامد خوراک) تهیه شد. برای کمک به یاد آوری مواد غذایی خورده شده از پیمانه های خانگی استفاده گردید. سپس تمام مواد غذایی خورده شده به گرم تبدیل شد. مقدار کارتنوئید ها دریافتی محاسبه گردید، و  داده ها وارد SPSSشد و آنالیز آماری به کمک آزمون های توصیفی و Test-T مستقل انجام گرفت.
یافته ها: دراین مطالعه 78 نفر از سالمندها شرکت داشتند که 41.6% آنها مرد و58.4% آنها زن بودند میانگین سنی آنها 8.61±62.35 سال بود که 22.5 درصد آنها لاغر، 60.1 درصد آنها وزن نرمال و 17.4% آنها دارای اضافه وزن بودند. میانگین دریافت کارتنوئید ها در افراد سالمندی که به بیماری مزمن مبتلا بودند 57016.99±47184.69 میکروگرم و در افراد سالم 26863.53 ±39622.03 میکروگرم بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.
نتیجه گیری: این مطالعه حاکی ازآن بود که میزان مصرف کارتنوئیدها درافراد سالمند ساکن سبزوارمطلوب می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Intake of Carotenoids in People of 50-7- Years Old in Sabzevar, Iran (2006 - 2007)

نویسندگان [English]

  • Keramati
  • Delbari
  • Koushki
چکیده [English]

Background and Purpose: Carotenoids are molecules preventing the destructive effect of free radicals by neutralizing them. Today, research indicates that some Carotenoids decrease the risk of diseases such as cataract, cardiovascular diseases, cancers, etc. Carotenoids are orange and red pigments in plants.
Methods and Materials: This descriptive cross-sectional study was conducted on elderly subjects in Sabzevar, Iran, who were selected through stratified sampling from all urban zones by referring to the doorsteps and interviewing them for a recall of food frequency in the three months. Home measures were used for the ease of recalling, and then they were converted to gram. The amount of carotenoids was calculated and the obtained data were analyzed in SPSS using independent t-test and descriptive statistic. Results: In this study, 78 elderly subjects participated (41.6% male and 58.4% female) with a mean age of 62.35±8.61 years; 22.5% were underweight, 60.1% had normal weights, and 17.4% were overweight. Mean carotenoid intake in subjects with chronic diseases was 47184.69±57016.99 μg, and in healthy subjects it was 39622.03±26863.53 μg. However, the difference was not statistically significant.
Conclusion: This study suggests that the intake of carotenoids by the elderly in Sabzevar, Iran is satisfactory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoids; Elderly; Sabzevar