بررسی میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستان های شهر درگز از بیماری ایدز و راههای انتقال و پپیشگیری از آن

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ایدز یک بیماری نقص ایمنی اکتسابی است. عامل آن ویروس (HIV)می باشد که در بدن با سرعت زیادی تکثیر پیدا می‌کند و به دلیل ایجاد تداخل در فعّالیّت‌های سلول‌های ایمنی بیمار را در معرض عفونت‌ها قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی دانش آموزان شهر درگز از بیماری ایدز و راه‌های انتقال و پیشگیری از آن انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاصل یک مطالعه‌ی توصیفی از نوع مقطعی است، که به منظور بررسی میزان آگاهی دانش-آموزان مقطع دبیرستان شهر درگز انجام شده است. حجم نمونه600 نفر بود. در این پژوهش روش نمونه گیری از نوع دو مرحله ای است، به صورتی که 3 دبیرستان پسرانه و3 دبیرستان دخترانه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت که در این روش جنس، طبقه و مدرسه ها خوشه ها هستند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش‌نامه خودساخته ای که روایی آن توسط چند تن از اساتید دانشگاه و پایایی آن توسط آلفای کرون‌باخ مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد.
یافته ها: میزان آگاهی دانش آموزان در مورد بیماری ایدز 51% خوب، 44.8% متوسّط و 4.2% ضعیف بود. در مورد راه‌های انتقال بیماری ایدز میزان آگاهی دانش آموزان25.5% ضعیف و 74.5% متوسّط بود و میزان آگاهی دانش آموزان در مورد راه های پیشگیری از بیماری 3% ضعیف و 15.5% متوسّط و 81.5% خوب بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان گفت که میزان آگاهی دانش آموزان در مورد بیماری ایدز و راه های انتقال این بیماری متوسط می باشد. اما در مورد میزان آگاهی آنان از راه های پیشگیری از این بیماری وضعیت مطلوبی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Awareness of High School Students about AIDS, its Transfer and Prevention in Daregaz, Iran

نویسندگان [English]

  • Gandomkar
  • Fakhar
  • Naemi
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose: AIDS is the acquired immunodeficiency with the viral agent of HIV reproduced rapidly in the body, and predisposing the patient to infections because of interference with the activity of the immunity system. Therefore, this study is conducted to determine the levels of awareness of high school students about AIDS, and ways of transferring and preventing AIDS in Daregaz, Iran.
Methods and Materials: This cross-sectional descriptive study was conducted on 600 high school students in Daregaz, Iran, sampled in two phases so that 3 boys’ high school and 2 girls’ high school were selected, with gender, class and school as clusters. In order to collect relevant data, a self-made questionnaire was used; its validity was confirmed by university professors and its reliability was evaluated with Cronbach’s alpha.
Results: The awareness of students about AIDS was good in 51% of the respondents, 44.8% average, and 4.2% weak. Their knowledge of ways of transferring AIDS ranged from average (74.5%) to weak (25.5%), and their awareness of its prevention methods ranges from good (81.5%) through average (15.5%) to weak (3%).
Conclusion: Based on the findings, it can be said that the students’ awareness of AIDS and its transfer is average, but their knowledge of ways of preventing is satisfactory

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIDS; Transfer; Preventive Methods