بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان سبزوار، طی سالهای 1382- 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نیاز به آب آشامیدنی با کیفیت مطلوب دایماً رو به افزایش است. فلوئور از جمله عناصر موجود درآب می باشد که در غلظت های کم ضرورت داشته و در غلظت های زیاد زیان آور است. این تحقیق به منظور آگاهی از میزان فلوئور موجود در منابع آب شرب شهرستان سبزوار انجام گرفته است.
مواد و روش ها: نوع مطالعه توصیفی- مقطعی می باشد. در این مطالعه، نمونه های ارسالی به آزمایشگاه آب و فاضلاب (آزمایشگاه بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سبزوار) جهت انجام آزمایش های شیمیایی، طی سال های 1386-1385-1384-1383-1382 مورد بررسی قرار گرفت. سنجش یون فلوئور، روی 85 نمونه آب شرب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر(مدل2150 unico) انجام گرفت. یافته ها: در شهرستان سبزوار از کل 85 نمونه آب شرب ارسالی مناطق شهری و روستایی به آزمایشگاه، میانگین میزان فلوئور در آب آشامیدنی ppm 0.51 می باشد. بیشترین مقدار مربوط به «فیلشور» با مقدار ppm 3.5و کمترین مقدار آن مربوط به «تندک، کیذور، نهالدان، دستوران، مزینان» با مقدار ppm 0.1 می باشد. از کل نمونه ها فقط 14.12% در محدوده‌ی مطلوب ppm 1.2 –0.7 می باشد. 81.17 % نمونه ها فلوئور پایین تر از حد مطلوب و در4.71% از موارد، میزان فلوئور موجود در منابع بیشتر از حد مجاز می باشد.
نتیجه گیری: میزان فلوئور موجود در اغلب منابع آب آشامیدنی و روستایی سبزوار کمتر از حد مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Fluor Level in the Urban and Rural Drinking Water Resources in Sabzevar, Iran (2003-2007)

نویسندگان [English]

  • Karimi
  • Mehrabani
چکیده [English]

Background and Purpose: The need for drinking water with a satisfactory quality is constantly on the rise. Fluor is one of the elements in water which is essential in lower concentrations but harmful in higher concentrations. This study was conducted to enquire into the status of fluor levels in the drinking water resources of Sabzevar, Iran. Methods and Materials: The study is descriptive cross-sectional, and the specimens were sent to the laboratory (of Health Center in Sabzevar, Iran) over the years 2003-2007 for chemical test purposes. The measurement of fluor ion was conducted on 85 water specimens by spectrophotometer (Unico 2150 Model). Results: In Sabzevar, the average levels of fluor in the 85 urban and rural specimens tested was 0.51 ppm. Highest levels are associated with Filshore (3.5 ppm) and lowest with Tondok, Keizore, Nahaldan, Dastooran, and Mazinan (0.1 ppm). Only 14.2% were found to fall in the normal range (0.7 – 1.2 ppm) while in 4.71% of the specimens, the amount of fluor was higher than expected.
Conclusion: The level of fluor in most urban and rural resources of drinking water is less than standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drinking Water; Fluor; Sabzevar