بررسی آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1386

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماریهای قلبی-عروقی از بیماریهای شایع قرن بوده و تعداد مبتلایان و قربانیان هر ساله رو به افزایش است . آگاهی از برنامه خود مراقبتی در ابعاد گوناگون در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر قلب ، سهم بسزایی در پیشگیری از بروز حمله های مجدد قلبی ، مرگ و میر و بستری های مجدد بیماران کرونری دارد. هدف از اجرای این طرح تعیین آگاهی بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر از برنامه خود مراقبتی بود. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 107 بیمار مبتلا به بیماریهای عروق کرونر، بستری در بخش قلب بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه با بیمار و تکمیل پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته شامل: اطلاعات دموگرافیک و 24 سوال در زمینه اطلاعات خود مراقبتی استفاده شد و پایایی ابزار با آزمون آلفای کرون باخ تایید گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری مجذور کای، آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش 68.2 % از افراد نمونه، نسبت به برنامه خودمراقبتی، آگاهی ضعیف، 2.8%آگاهی خوب و بقیه آگاهی متوسط داشتند. از بین 72 نفر که نسبت به برنامه خودمراقبتی آگاهی ضعیف داشتند 54 نفر آموزش قبلی ندیده بودند. بین آگاهی از برنامه خودمراقبتی و سابقه بستری قبلی به علت بیماری کرونری، ارتباط معناداری مشاهده نشد. بین آگاهی از برنامه خودمراقبتی وبرخی از اطلاعات دموگرافیک مثل جنس و محل سکونت ارتباطی یافت نشد ولی بین افزایش سن و کاهش آگاهی، ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: آگاهی از برنامه خودمراقبتی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر نسبتاً پایین می باشد، حتی بیماران با سابقه چندین بار بستری به علت بیماری عروق کرونر نیز از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awareness of Self-Care Programs in Patients with Coronary Vessels Diseases Hospitalized in the Cardiac Ward of Vase’ee Hospital in Sabzevar, Iran (2007)

نویسندگان [English]

  • Nodehi
  • Tadayyonfar
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose: Cardiovascular diseases are among the most common diseases of the century, and the victims are increasing each year. Awareness of self-care programs in patients with coronary vessels diseases can play a significant role in preventing the recurrence of heart attacks, mortality and repeated hospitalization in such patients. This study was conducted to determine the awareness of self-care programs in coronary vessels patients. Methods and Materials: In this descriptive cross-sectional study, 107 patients with coronary vessels diseases who were hospitalized in Vase'ee Hospital in Sabzevar, Iran participated to fill out a researcher-made questionnaire containing demographic items and 24 questions on self-care programs; the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach alpha. For data analysis, chi-square, Fisher's exact test and Pearson correlation coefficient were used. Results: On the basis of findings, 68.2% of the participants had weak knowledge, and only 2.8%had good knowledge of self-care programs and the rest had average knowledge on the self-care programs. Among 72 participants with weak knowledge of self-care, 54 were not already trained. No significant relationship was found between awareness of self-care programs and history of coronary diseases. Also, there was no significant relationship between awareness of self-care programs and variables such as gender and residential area but a significant relationship existed between age and reduction of awareness of the self-care programs. Conclusion: The level of self-care awareness in patients with coronary heart disease is low; even patients with multiple hospitalizations know very little about the self-care programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • Care Programs; Coronary Vessels Diseases