شدت دردهای حاد پس از زایمان، بدون توجه به نوع زایمان، تداوم دردهای مزمن وافسردگی را پیش بینی می کند

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تعداد زایمان سزارین در حال افزایش است و جراحی با دردهای مزمن، اغلب با افسردگی همراه است . همچنین درد حاد در روزهای پس از عمل جراحی به طور قوی ، درد مزمن را پیش بینی می کند. در این پژوهش نقش نوع زایمان یا درد حاد را در دردهای مستمر و افسردگی پس از زایمان بررسی شده است.
مواد و روش ها: در مراکز متعدد و با انجام مطالعات طولی کوهورت به صورت آینده‌نگر، از1288 زن که برای سزارین یا زایمان واژینال بستری شده بودند ثبت نام شد . اطلاعات از بیماران به طریق مصاحبه و پرونده‌ی بیمار در طی 36 ساعت پس از زایمان وسپس از آن از طریق مصاحبه ی تلفنی در 8 هفته بعد به منظور ارزیابی دردهای مداوم ونشانه های افسردگی بدست آمد. تاثیر نوع زایمان در دردهای حاد بعد از زایمان، دردهای بی وقفه، نشانه های افسردگی و رابطه‌ی بین آنها با استفاده از آنالیز رگرسیون، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: شیوع درد شدید در 36 ساعت پس از زایمان 10.9% ،در حالیکه دردهای بی وقفه و افسردگی در 8 هفته پس از زایمان به ترتیب9.8% و11.2 % بود. شدت درد حاد پس از زایمان بدون تاثیر از روش آن(سزارین یا طبیعی) ، به طور مستقلی در خطر دردهای بی وقفه وافسردگی پس از زایمان موثر است. خانم هایی که دارای درد حاد بودند پس از زایمان 2.5 برابر افزایش خطر دردهای مستمر و3برابر افزایش خطر افسردگی پس از زایمان را در مقایسه با افرادی که دارای درد کم پس از زایمان بودند ، داشتند.
بحث و نتیجه گیری: زایمان سزارین خطر دردهای مستمر و افسردگی پس از زایمان را افزایش نمی دهد. در مقایسه، شدت درد حاد حاصل از تولد فرزند که پیش بینی کننده ی موربیدیته‌ی مزمن است، نیاز محتاطانه‌تری را به درمان درد در روزهای پس از زایمان مطرح می کند .

کلیدواژه‌ها