بررسی وضعیت اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در سال 1387

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: باورهای دینی مذهبی از زمانهای قدیم همدم و همراه بشر بوده است و بعنوان بزرگترین راهنمای بشریت نقش منحصربه فردی را بر عهده داشته است. ورود به دانشگاه و شروع زندگی دانشجویی خود به نحوی سرآغاز رویارویی با مجموعه مجهولات، تحولات و تغییرات می باشد و بی شک پیامدهایی از قبیل احساس ترس، اضطراب، عدم اطمینان به آینده، اختلالات انطباقی و رفتاری را در پی خواهد داشت. این مطالعه با هدف مقایسه اعتقادات مذهبی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد سبزوار در سال 1387 صورت گرفته است.
مواد و روشها: روش پژوهش توصیفی مقطعی است و نمونه پژوهش، کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در ترم تابستان، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بودند. اطلاعات نمونه ها به صورت پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شده بود، جمع آوری گردید و در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که تعداد کل نمونه ها 455 نفر باحداقل سن 17 سال و حداکثر 46 سال و میانگین و انحراف معیار 4.73± 23.15 میباشد. از این تعداد 213 نفر (47%) مرد و 238 نفر (53%) زن بوده اند.75%نمونه ها مجرد و 125 نفر(27%) در سال دوم تحصیل می باشند. میانگین و انحراف معیار، نمرات اعتقادات مذهبی دانشجویان 6.9±68.57 بود که نمره ی اعتقادات مذهبی 2 گروه معنادار بود. (0.01=P) و نمره ی اعتقادات مذهبی متاهلین از مجردین بیشتر بود. (0.001=P) و دانشجویانی که در خوابگاه سکونت داشته اند اعتقادات مذهبی بیشتری نسبت به سایر دانشجویان برخوردار بوده اند (0.02=P) محل زندگی (شهر یا روستا ) و ترم های تحصیلی تاثیری بر میانگین و انحراف معیار اعتقادات مذهبی در دو گروه نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به قوی تر بودن اعتقادات مذهبی در خانم ها، بهتر است در بخش های مختلف اجرایی دانشجویی، بیشتر دانشجویان دختر گماشته شود. همچنین با توجه به نتایج بدست امده تاهل و سکونت در خوابگاه بر اعتقادات مذهبی موثر است. بنابر این تا حد امکان باید موانع ازدواج برطرف و برای تمام دانشجویان غیر بومی مقدمه استفاده از تسهیلات خوابگاهی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Religious Beliefs of Male and Female Students at the Islamic Azad University of Sabzevar (2008)

نویسندگان [English]

  • Arash Akaberi
  • Fateme Ghardashi
  • Azam Keyvanloo
  • Elham Farzadmanesh
  • shahram Motakef
چکیده [English]

Background and Purpose: Religious beliefs have been an old companion of human beings from old times, and have played an incomparable role as the greatest guide of humanity. Uni-versity admission and starting the life of a student can be considered as the beginning of con-frontation with the unknown, changes and alterations in life which render outcomes such as fear, anxiety, unknown future, behavioral and accommodation disorders. This study was con-ducted to compare the religious beliefs of male and female students of Azad Islamic Univer-sity of Sabzevar, Iran in 2008. Methods and Materials: This cross-sectional descriptive study involved all university stu-dents taking courses in the summer term of 2008 at Azad Islamic University of Sabzevar, Iran. A questionnaire which was validated and its reliability was acceptable, was used for da-ta collection. The obtained data were analyzed in SPSS.
Results: The results indicated that the study sample included 455 students, with an age range of 17 to 46 years, and mean and standard deviation of 23.15±4.73, where 213 were male (47%) and 238 female (53%). Almost 75% were single and the rest married. Their religious beliefs scores were calculated to be 68.57±6.9, and the religious scores of two groups were significant (p=0.10). Married students had a higher score than the single students (p=0.100). Also, students residing in dormitories had stronger beliefs than other students (p=0.20). Being rural or urban dweller and terms of education did not have any impact on the religious beliefs scores of the two groups. Conclusion: Because of stronger religious beliefs in female students, it is recommended that female students get employed in different sections of student administration. Also, due to effect of marriage and dorms on religious beliefs, we recommend that barriers against marriage are removed, and dorms are provided for all students coming from other cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Beliefs; University Students; Islamic Azad University