بررسی میزان آگاهی،نگرش وعملکرد آرایشگران(مرد-زن)سبزوار نسبت به بیماری هپاتیتB درسال 87

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:هپاتیت B
یک بیماری حاد است که به طور معمول با خون و محصولات خون آلوده منتقل می شودو می تواند عفونت پایدار را 
به دیگران منتقل کند. آرایشگاهها یکی از مکانهای عمومی هستند که به علت استفاده از وسایلی مانند تیغ و قیچی می توانند
ویروس این بیماری را منتقل نمایند.بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران (مرد-زن)
سبزوار نسبت به بیماری هپاتیت B در سال 87 انجام شد.   مواد و روشها:
در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد 250 نفر از آرایشگران مرد و زن شهرسبزوار به تفکیک منطقه شهری و به طور تصادفی
انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که از طریق مصاحبه و تکمیل چک لیست از طریق مشاهده ی محیط و
عملکرد آرایشگرتکمیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پس از مطالعه پایلوت پایایی آن بررسی گردید. یافته ها:
نتایج نشان دادکه سن و وضعیت تأهل در میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد آرایشگران مو ثر نمی باشد . اما از نظر میزان
تحصیلات و منطقه ی شهری در بین آرایشگران و متغیرهای تعریف شده (آگاهی ، نگرش، عملکرد)روابط معناداری دیده  می شود.) 0.001>P
نتیجه گیری: آگاهی آرایشگران شهر سبزوار نسبت به بیماری هپاتیت متوسط تا خوب می باشد،در حالی که عملکرد ضعیفتری دارند. زنان 
از نظر آگاهی ، نگرش وعملکرد بالاتر از مردان می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Awareness, Attitude and Performance of Barbers against Hepatitis B in Sabzevar, Iran in 2008.

نویسندگان [English]

  • Ghiasi
  • Naserizadeh
  • Khamirchi
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose:
Hepatitis B is an acute disease which is transferred by infected blood products. It can transfer a stable infection to others. Barber shops are among the public places which can easily help transfer Hepatitis B virus because of using blades and scissors. Therefore, the present study was conducted to investigate the awareness, attitude and performance of barbers against Hepatitis B in Sabzevar, Iran in 2008. Methods and Materials:
In this cross sectional descriptive study, 250 male and female barbers were randomly selected from different urban zones. The data collection instrument was a questionnaire completed through interview and observation of the workplace and performance. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity and its reliability by a pilot study. Results:
The results indicated that age and educational status did not affect the barbers’ awareness, attitude and performance. However, significant relationships were observed between the defined variables (awareness, attitude and performance) and their education and area of residence (P<0.001).
Conclusion:
The awareness of barbers in Sabzevar, Iran about Hepatitis B is about average or good but their performance is weaker. Female barbers can be considered superior to their male counterparts as for awareness, attitude and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness; Attitude; Performance; Hepatitis B; Barbers