بررسی ارتباط نماز و نیایش با وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار تابستان 78

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف:
از آن جایی که یکی از اهداف عمده دانشگاهها افزایش ارتقاء کیفی و کمی دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آنان اا استفاده از
حداکثر امکانات موجود در دانشگاه میااشد، لذا هر چه سلامت عمومی دانشجویان بهتر باشد،معدل پایان ترم و به تبع آن موفقیت
تحصیلی آنان نیز افزایش مییابد. بنابراین با توجه به اهمیت مسائل سلامت عمومی دانشجویان درکشور جوان ایران ونقش مهم
پایبند بودن به مسائل اعتقادی از جمله اعتقاد به نماز و نیایش در این راستا پژوهشی با هدف تعیین ارتباط نماز و نیایش با وضعیت
تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار صورت گرفت.
مواد و روشها :
نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی وجمعیت مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از سال دوم به بعد ، که در ترم
تابستان سال87 مشغول به تحصیل بوده اند، در نظر گرفته شد. پرسشنامه مربوط به نماز و نیایش برگرفته از پرسشنامه اعتقادات
مذهبی و معروف به پرسشنامه معبد که روائی و پایائی آن تأیید شده است، در اختیاردانشجویان قرار گرفته و تکمیل گردید .
و آزمون های مجذورکای ، ضریب همبستگی و آزمون تی مستقل spss داده های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
این مطالعه نشان داد که این معدل دانشجویان دختر و پسر از نظر آماری تفاوت معنا داری در هر یک از سه ترم
در واقع میانگین مورد بررسی مشاهده شد .(معدل ترم P=0.001 معدل ترم2 P=0.002  معدل ترم3 P=0.02)در واقع میانگین معدل
دانشجویان دختر بیشتر از پسر بوده است. همچنین بین نمره نماز با معدل دانشجویان در هر سه ترم بررسی ضریب همبستگی معنی دار(r=0.167) به دست آمد. بین نیایش با معدل ترم های 1-2-3 همبستگی  نبود و بین متغیر غیر خوابگاهی بودن با نمره ی نماز و معدل دانشجویان رابطه معنی داری ( p=0.047)بدست آمد.نتیجه گیری: به طور کلی به جای آوردن فریضه نماز بش از نیایش بر موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار بوده است. متغیرهای جنس ،
خوابگاهی و غیر خوابگاهی و نمره نماز بیشترین تأثیر را روی معدل دانشجویان طی 3 ترم داشته اند. سایر متغیرها نظیر سن، ترم
تحصیلی، محل سکونت، نیایش و... بر معدل دانشجویان تأثیری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Prayers and Educational Status of University Students at the Azad Islamic University of Sabzevar, Iran in 2008

نویسندگان [English]

  • Sharifzade
  • Jamalabadi
  • Hashemian
  • Akaberi
چکیده [English]

Background and Purpose:
Since one of the goals of universities is to increase the quality and quantity of students and their educational progress with the maximum facilities, the higher the level of their general health, the higher their average and their educational success will be. With respect to the importance of general health and the role of religious issues including prayers, the present study was conducted to investigate the relationship between prayers and educational status in the students at the Islamic Azad University of Sabzevar, Iran.
Methods and Materials:
This descriptive analytical study was conducted on the students at the Islamic Azad University of Sabzevar, Iran, who studies at the summer term in 2008. The data on religious beliefs was collected by the Temple Questionnaire with an established reliability and validity. The obtained data were analyzed in SPSS using chi-square, correlation coefficient and independent t-test. Results:
The findings revealed a significant difference in the average of male and female students in each of the three terms investigated (term 1 p=0.001, term 2 p0.002, term 3 p=0.02). In fact, Male students’ mean was lower than that of males. Also, a significant correlation coefficient was observed between prayers and students’ average (r=o.167). The correlation between prayers and the average of terms 1, 2, and 3 was not significant. However, a significant relationship was observed between non-dormitory residence and students’ average (p=0.047).
Conclusion:
Generally salat has been more effective on the education progress than prayers. Variables of gender, dorm residence and salat score have had the highest effect on the students’ average during the three terms. Other variables such as age, term, area of residence, prayers etc. have had no effect on the students’ educational progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prayers; Education; Progress