بررسی میزان آگاهی مبتلایان به نارسایی قلبی بستری در بیمارستان واسعی سبزوار از برخی عوامل تشدید کنندهی بیماری در سال 89-88

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در ارزیابی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، علاوه بر شناسایی علل زمینه ساز، شناسایی علل تشدیدکننده نیزاهمیت دارند.
عود نارسایی قلبی ، بستری شدنهای مجدد و کاهش امید به زندگی ناشی از عدم رعایت توصیههای درمانی نظیر عدم پیگیری درمانهای
دارویی، عدم رعایت محدودیتهای غذایی، پیگیری نامناسب درمان و مراقبتهای پزشکی و فعالیتهای بیش از حد فیزیکی توسط بیمار
از عوامل تشدید کننده این بیماری می باشد تا نتایج حاصل در CHF است. هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان آگاهی مبتلایان به
برنامه های درمانی و مراقبتی لحاظ گردد.  مواد و روشها: مطالعه ی حاضر توصیفی-مقطعی می باشد. در این بررسی 172 بیمار مبتلا به CHF بستری شده در بیمارستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها توسط پرسشنامه ی پژوهشگرساخته و با انجام مصاحبه تکمیل گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمونهای آماری تی تست و مجذورکای با اطمینان 95 % مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بر اساس یافته های پژوهش حاضر فقط 16.3 درصد( 28 نفر)از مبتلایان میزان اگاهی خوبی نسبت به عوامل تشدید کننده این بیماری دارند. با توجه به نتایج، بیماران ناآگاه از تأثیر عفونت، بارداری و تب در تشدید نارسایی قلبی به ترتیب 82.6% (142 نفر)-84.3%(145 نفر)-83.1%(143 نفر)می باشند.65.7% بیماران نسبت به میزان مصرف مایعات و 89 %آنها نسبت به حجم وعده های غذایی آگهی لازم را نداشتند. همچنین بین افراد دارای سن کمتر ( P<0.001)با میزان آگاهی بیماران ارتباط معناداری وجود داشت.  بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش  میزان آگاهی مبتلایان
نسبت به عوامل تشدید کننده کم است.با توجه به اهمیت این عوامل در عود نارسایی قلبی بایدآموزش های لازم در برنامه های درمانی و مراقبتی بیماران مبتلا لحاظ گردد؛ تا ضمن کاهش
اتلاف وقت، هزینه های بیمارستانی و عوارض ناشی از بیماری نیز کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the awareness of chronic heart failure patients in Sabzevar Vasei Hospital regarding the exacerbating factors of their disease in 2009-2010

نویسندگان [English]

  • Musarreza Tadayyonfar
  • Fatemeh Ramazanian
  • Safa Delavar
چکیده [English]

Introduction: Recognition of exacerbating factors is as important as underlying reasons in
the evaluation of chronic heart failure (CHF) patients. Relapse of CHF, further admissions,
and reduced life expectancy result from patients’ low compliance to treatment
recommendations. The aim of this study was to determine CHF patients’ awareness regarding
CHF exacerbating factors. The results of this study could be taken into account in therapeutic
and patient care programs. Material and methods: In this descriptive, cross-sectional study, 172 CHF patients admitted
to Sabzevar Vasei Hospital were analyzed. Data was collected by the researcher through an
author-made questionnaire and interviewing. Results were analyzed by the SPSS software,
using Student’s t-test and Chi-squared test at a confidence level of 95%. Results: The study results showed that only 3.16% (n=28) of CHD patients had a good
awareness of the exacerbating factors of their disease. Unawareness rate was 6.82% (n=142)
for infection, 3.84% (n=145) for pregnancy, and 1.83% (n=143) for fever as factors leading to
exacerbation of CHF. In this study, 7.65% of patients did not have adequate awareness
regarding fluid intake, and 89% were not aware of the recommended amount of food intake.
Conclusion: This study revealed that the awareness of CHF patients about exacerbating
factors of their disease is low. Noting the importance of these factors in relapse of CHF,
appropriate educations should be included in therapeutic and patient care programs in order to
reduce wasting time, hospital costs, and disease complications

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic heart failure
  • awareness
  • Exacerbating factors Quantity
  • Hospital
  • Sewage treatment