روش های غیر دارویی کنترل درد و اضطراب در کودکان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: رویه های درمانی رایج ترین منابع درد برای کودکان می باشند . تجربه درد غالبا با ترس و اضطراب و استرس همراه است. اضطراب آستانه درد را پایین می‌آورد بنابراین، فرد مضطرب نسبت به فرد عادی درد بیشتری را احساس می‌کند.
مواد و روش ها: پژوهش هایی برای این مقاله مروری انتخاب شدند که طراحی یک مقاله توصیفی، مورد شاهدی، کوهورت و یا کارآزمایی بالینی داشتند. کلیدواژه ها در مقاله ها ی منتشر شده طی سال های 1987 تا 2011 جستجو شدند و مقالات به زبان انگلیسی و فارسی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از یافته های پژوهش های مختلف نشان می دهد که اجرای برنامه های متنوع انحراف فکر باعث کاهش درد و اضطراب ناشی از پروسجرهای دردناک و اضطراب اور در گروه های سنی مختلف می شود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که پیشگیری، بخش اساسی در مراقبت پرستاری است، تامین سلامت و پیشگیری از بیماری ها اهدافی است که باید مد نظر پرستاران قرار گیرد. متخصصان امر سلامت باید تلاش کنند، رویه های دردناک را با اقدامات مداخله‌ای همراه کنند تا سبب شوند که بیمار کمترین میزان درد و اضطراب را تحمل کرده و اثرات نامطلوب بیماری را به حداقل برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-pharmaceutical Methods of Anxiety and Pain Control in Children

نویسندگان [English]

  • Mahshi Nazemzadeh
  • Samaneh Bagherian
  • Sakineh Miri
  • Shadi Pashandi
  • Maryami Shahriar
چکیده [English]

Introduction: Therapeutic procedures are the most common source of pain in children. Experience of pain is often associated with fear, anxiety, and stress. Anxiety reduces the pain threshold and therefore an anxious person feels more pain than the average person. Methodology: Descriptive, case-control, cohort, or clinical trial studies were chosen for this research. Keywords were searched in articles published during 1987-2011; English and Persian articles were chosen.
Results: Results of the various research studies revealed that implementation of various distraction programs leads to reduction of the anxiety and pain related to stress and painful procedures in different age groups. Conclusion: Prevention is an important part of nursing care which should be taken into consideration by the nurses in all procedures. Health care professionals should make the effort to accompany painful practices with interventional procedures in order to impose minimal pain and anxiety on the patients and reduce the unwanted effects to minimal levels

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • anxiety
  • Control
  • Nurse