بررسی روند زمانی بیماران مبتلا به HIV و بیماریهای همراه با آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388

نویسندگان

چکیده

مقدمه: با توجه به این‌که مدت زنان زیادی از ثبت بیماری HIV در کشور نمی‌گذرد،بررسی چگونگی روند تغییرمتغییرهای مرتبط با HIV با توجه به اطلاعات ثبت شده ضروری است . ابتلا به بیماری‌های عفونی و غیر عفونی در افراد HIV+ می تواند نقش مهمی در پیش آگهی و مرگ ومیر این دسته از افراد داشته باشد. لذا، بر آن شدیم تا مطالعه اپیدمیولوژیکی را در این زمینه انجام دهیم . مواد و روش ها: این مطالعه براساس اطلاعات ثبت شده از مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سالهای 1383 تا 1388 صورت گرفته است. در ابتدا ازطریق رگرسیون چند گانه و سپس رگرسیون تک متغییره ، ارتباط بیماری-های مختلف همراه باHIV ومرگ ومیرناشی از آن مدنظرقرارگرفت،سپس سری زمانی بیماری ، ترسیم و تفسیر اطلاعات از طریق آن انجام شد .
یافته ها : از بین 1387 نفر افراد آلوده به HIV + 1204 مرد و 183 نفر زن بوده اند . این افراد به هفت گروه سنی تقسیم شدند و حداکثر شیوع در گروه سنی 30 تا 40 سال با میزان50.43% و حداقل شیوع در گروه سنی 50 تا 60 سال با میزان0.65% بود. در پیش گویی بیماری های مرتبط با مرگ و میر مبتلایان به HIVبه نتایج زیر دست یافتیم:ارتباط بین نشانگان ایدز(02/5تا9/01CI 95% 9/4) وهپاتیتB و C (3/3تا6/6CI 95% 4/4) و (004/3تا47/5 CI 95% 05/4)،سفلیس (06/0تا007/0CI 95% 02/0)، سکته قلبی ومغزی (91/18تا97/2 CI 95% 4.39) سل ریوی (8/23تا82/2 CI 95%88/2)در فاصله 95% اطمینان قرار داشته؛در حالی‌که ارتباط مرگ ومیر ناشی از HIV بین سوزاک ، سل خارج ریوی توکسو پلاسموز با توجه به اطلاعات کنونی موجود نبود. در مطالعه روند زمانی افزایش کلی روند ثبت اطلاعات مرگ و میر مشاهده شده است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه اکثر بیماران جوان بودند؛ تمرکز برنامه های مراقبت و پیشگیری بایستی بر روی این دسته از افرادباشد. وجود ارتباط معنی دار نشانگان ایدز و مرگ ومیر و تعداد اندک افراد شناسایی شده نشان دهنده ضعف جدی در تشخیص این نشانگان قبل از مرگ است. ارتباط هپاتیت‌های B‏ وC با مرگ ومیر نشان دهنده‌ی اهمیت نقش آنها را در پیش-آگهی افراد مبتلا می باشد. ارتباط سل ریوی در برابر سل خارج ریوی می‌تواند دلیلی بر طبیعت سیر این بیماری و احتمال افزوده شدن عفونت‌های فرصت طلب دیگر باشد. روند ثبت صعودی افراد از سال 83 تا 85 می‌تواندبه علت ثبت نشدن تعداد زیادی از افراد از سال‌های 7913 تا 83 13باشد که پس از شروع ثبت تعداد زیادی از افرادی که در سالهای پیش از آن مبتلا شده بودند طی چند سال اول به صورت وافری به علت بنود ثبت قبل از آن تاریخ و شناسایی موارد با تمرکز بیشتر شناسایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Time Series and Comorbid Illnesses Review in HIV Patients, Referred to Shiraz University of Medical Science Behavioral Disorders Consoling Center Between 2004 and 2009

نویسندگان [English]

  • Maryam Marzban
  • Neda Hashemi
  • Mahshid Bazr Afkan
چکیده [English]

Introduction: considering the short period from registration of HIV disease in country and according to the documented data, evaluating the changing process of variables related to HIV seems necessary. This epidemiological study is done to reach this goal.
Material and methods: this study is based on gathered data from Shiraz University of medical science behavioral disease counseling center. Single variable regression following multiple regressions was done to consider the relation between variable illnesses companied by HIV and induced mortality. Timing of the illness was then traced and data interpretation was done upon it. Results: from 1387 HIV infected patients, 1204 were men. The maximum prevalence observed in 30 to 40 year old aged group by 50.43% and minimum prevalence by 0.65% documented in 50 to 60 year old age. By confidence interval of 95%, the Relations are as follow: AIDS syndrome (5.02 to 01.2, 4.9) ,B and C Hepatitis (3.3 to 6.6, 4.4) (3.004 to 5.47, 4.05), syphilis (0.06 to 0.007, 0.02), cerebrovascular stroke (18.91 to 2.97, 4.39), pulmonary tuberculosis (23.8 to 2.82, 2.88). The relation of mortality induced by HIV between gonorrhea, non-pulmonary tuberculosis and toxoplasmosis, according to the attainable data, was unavailable. Conclusion: because most of the patients were young, main focus of caring and preventing programs must be on this group of age. Meaningful relation between AIDS syndrome and mortality with few identified infected persons shows severe weakness in diagnosis of this syndrome before death. Relation between B and C hepatitis and mortality reveals the importance of their rule in prognosis of infected persons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • time series – HIV – comorbid illnesses
  • AIDS