بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستوران‌های شهر سبزوار از موازین بهداشتی در سال 1389

نویسندگان

چکیده

مقدمه: غذا به عنوان منبع تولید انرژی در بدن، اگر دچار آلودگی میکروبی شود می تواند منشاء بیماری های مختلف و در رأس آنها بیماری های گوارشی و مسمومیت های غذایی باشد. کسانی که به هر نحو با مواد غذایی سروکار دارند لازم است آموزش مربوطه را ببینند، این آگاهی ها موجب آشنایی با وظایف و مسئولیت های افراد ذیربط شده و سبب کاهش موارد تخلف می گردد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و عملکرد متصدیان رستورانهای شهر سبزوار صورت گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی برروی تمامی رستوران های شهر سبزوار که زیر نظر اتحادیه رستوران داران این شهر می باشند درسال1389 انجام گردید. بدین صورت که یک مرحله بازدید 3 روزه از رستورانها به عمل آمد و آگاهی و عملکرد آنها به ترتیب توسط پرسشنامه و فرم بازدید بررسی شد سپس اصول مقررات بهداشتی طبق آیین نامه به آنها آموزش داده شد و بعد از آن دوباره تهیه پرسشنامه و بازدید از وضعیت بهداشتی رستوران ها جهت تأثیر آموزش بر آگاهی و عملکردشان در 3 روز متوالی صورت گرفت. یافته ها: با درج داده ها در نرم افزار spss و بررسی و تحلیل آن مشخص شد به طور متوسط تمام متصدیان 29 درصد ارتقاء آگاهی داشتند ولی ارتقاء و تاثیر آموزش بر عملکرد آن ها تنها 5/5 درصد بدست آمد و در مجموع آگاهی اولیه نیز در سطح مطلوب بود.
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که علی رغم افزایش آگاهی متصدیان در اثر آموزش، عملکردشان با آموزش تنها، ارتقاء چندانی نمی یابد و باید نظارت وکنترل در این زمینه توام با آموزش باشد تا عملکرد نیز همچون آگاهی در سطح مطلوب قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Education on Health Standards on the of Knowledge and Practice of Sabzevar Restaurant Operators in 2009

نویسندگان [English]

  • mohammad ali karabi
  • Tahereh Khosandi Nari
  • , Maryam Ahyaee
  • Farzane Daee Oughaz
  • Ahmad Allahabadi
چکیده [English]

Objectives Everyone who has any contact with food is recommended to acquire necessary knowledge. This knowledge leads to awareness of these people of their duties and responsibilities and results in fewer violations. The aim of this study was to evaluate the effect of education on knowledge and practice of Sabzevar restaurant operators. Methods This semi-experimental study was conducted in all restaurants of Sabzevar city under the supervision of local Restaurant Owners Association in 2009. A 3 day visit of the restaurants was performed. Knowledge and practice of restaurant operators were evaluated using questionnaire and visit forms respectively. Health standards were taught based on guidelines. Thereafter questionnaires were filled again and the restaurants were visited in 3 consequent days. Data analysis was performed using SPSS software.
Results Mean pre-education knowledge and practice score of restaurant operators were 51.1 and 68.06 respectively while these scores became 73.39 and 73.61 after education. Knowledge score of restaurant operators improved by 29% but their practice score was improved only 5.5%. There was a significant relation between education and knowledge before and after education.
Conclusion This study findings showed that although level of knowledge increased in restaurant operators, their practice did not increased proportionately. Therefore, supervision and control should be accompanied with education to improve their practice levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • Practice
  • Education
  • Restaurant