بررسی کیفیت میکروبی وشیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط سرپوش ودهستان شامکان ازتوابع شهرستان سبزوار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف اصلی بررسی کیفی آب آشامیدنی، حفظ بهداشت عمومی و سلامت مصرف‌کنندگان است. از آنجایی که آب شرب روستاهای واحد پژوهش از منابع آبهای زیرزمینی تامین می‌گردد و نظر به اینکه دفع فاضلاب و استفاده کودهای حیوانی میتواند باعث آلودگی حفره‌های آب زیرزمینی گردد، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت میکروبی و شیمیایی آب شرب روستاهای تحت پوشش دهستان رباط‌سرپوش و دهستان شامکان در سال 90 انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از روستاهای تحت پوشش دهستان‌های رباط سرپوش و شامکان با مطالعه منطقه و شناسایی سفره‌های آب زیرزمینی و تعداد روستاهای موجود در دو دهستان تمام روستاهای موجود (18روستا) انتخاب گردید و آزمایشات میکروبی و شیمیایی صورت گرفت و نتایج حاصل با استانداردها مقایسه گردید.
یافته ها: درهمه‌ی 18 روستای بررسی شده PH آب بین 7.6 تا 8.6 بود، در 11% روستاها کلر باقیمانده صفر و در 6/16% روستاها کلر باقیمانده بالای 0.8 میلی‌گرم درلیتر، در 9.6% نمونه‌های میکروبی کلیفرم بالا مشاهده شد، در 11% نمونه‌ها سختی بالاتر از حد مطلوب و در 0.05% نمونه‌ها بالاتر از حد مجاز بود. میزان کلرور در 39% روستاها از حد مطلوب بالاتر و میزان سولفات در 0.05% روستاها بالاتر از حد مجاز بود. نتیجه گیری: بهتر است برای کنترل کیفیت میکروبی و شیمیایی آب شرب روستاهای واحد پژوهش، نمونه برداری به طور دوره-ای و از مناطق انتهایی شبکه صورت گیرد. همچنین تشویق شوراها جهت واگذاری آبهای روستایی به شبکه خودگردان، رعایت حریم قنات از نظر فاصله با زمینهای کشاورزی، بهسازی دهانه چاه‌هایی که در مسیر قنات به صورت روباز هستند، نصب تابلوهای هشداردهنده برای آگاه سازی مردم و استفاده از کلر مفید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Drinking Water Biological and Chemical Quality in Rural Villages Under Vision of Rabat Sarpush and Shamkan Villages of Sabzevar City

نویسندگان [English]

  • Gholamreza i Robat Sarpoush
  • Reza i Choupan
  • Mostafa Tarkhasi
  • Abolfazl rahmani san
چکیده [English]

Introduction: qualitative evaluation of drinking water, maintain of public and consumer health are the goals of this study. Since drinking water of subjected villages supplies from underwater and according to pollution of underwater holes by Sewage disposal and usage of animal fertilizers, present study will evaluate the biological and chemical condition of drinking water in rural villages under vision of Rabat Sarpush and Shamkan villages in 2011. Material and methods: by conducting regional studies and Identification of aquifers, every available rural village (18 villages) in these two villages was chosen to take apart in this descriptive-analytical study. Biological and chemical analyses were done and their results compared with standards. Results: in all 18 villages water PH was between 7.6 and 8.6, in 11% the Residual chlorine was 0 and in 16.6% of villages this Residue was above 0.8 mg/dl. In 9.6% high rate of coliforms were seen. In 11% of samples hardness of water was upper than optimum level and in 0.05% of samples this rate was upper than allowed level. Chloride level in 39% of villages was upper than optimum level and sulfate level in 0.05% was higher than allowed rate. Conclusion: in order to control the biological and chemical quality of drinking water in the studied villages, it’s preferable to took samples periodically from terminal network areas. Also encouraging the councils to transit rural water to the autonomous network, respect the aqueduct distance from Agricultural land, improving the barefaced opening of wells in line with the aqueduct, installation of warning signs for the awareness of population and chlorine usage can be beneficial

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological quality of water
  • chemical quality of water
  • sabzevar