ب ررسی نگرش دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و ماماهای شهر سبزوار نسبت به انجام زایمان در منزل در سال 90

نویسندگان

چکیده

مقدمه: انتخاب محل تولد مهم ترین موضوع در مباحث پزشکی است. سازمان جهانی بهداشت بیان می کند که خانه مناسب ترین
محل تولد برای اغلب زنان باردار است. زایمان در منزل باعث کاهش بسیاری از عوارض ناشی از مداخلات بیمارستانی می شود.
در این مطالعه نگرش ماماها و دانشجویان مامایی در مورد فواید و معایب زایمان در منزل و همچنین مخالفت یا عدم مخالفت با آن
را بررسی کرده و موانع و مشکلات را در این مسیر را می سنجیم.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 22 دانشجوی مامایی و 25 مامای شاغل در بیمارستان و مراکز بهداشت
شهرستان سبزوار در سال 35 به صورت سرشماری با پرسشنامه صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری
SPSS استفاده شد و سطح معنی داری 0.05در نظر گرفته شد. یافته ها: امتیاز نگرش دانشجویان بیشتر از نگرش ماماها بود ولی تفاوت آماری معنی داری نداشت. بین ترم تحصیلی دانشجویان،
سن و تأهل دانشجو و ماما، میزان تحصیلات و تعداد سال های خدمت ماماها، با نگرش رابطه معنی داری مشاهده نشد. امتیاز نگرش
ماماهایی که تجربه زایمان طبیعی را داشتند نسبت به ماماهایی که فقط دارای تجربه سزارین بودند بهتر بود اما این اختلاف معنی دار
نبود.
نتیجه گیری: باید برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح آگاهی و تصحیح نگرش ها نسبت به زایمان در منزل به عمل آید که این
کار باید از طریق برنامه های آموزشی و ایجاد انگیزه جهت افزایش آگاهی انجام گیرد که در نتیجه منجر به ارتقای عملکرد نیز
خواهد شد. آموزش ماماهای تحصیلکرده جهت زایمان در منزل و ارائه واحدهای درسی تئوری و عملی در مورد زایمان در منزل
برای دانشجویان کارشناسی جهت افزایش آشنایی آنان و فراهم شدن تمهیدات و امکانات لازم توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Viewpoint of Midwifery Students in Sabzevar University of Medical Sciences and Sabzevar Midwiferies Among Giving Birth at Home in 2011

نویسندگان [English]

  • Seyede Fatemeh Mirrafiei
  • Zeynab Azizi
  • Azade Sadat Asadi
  • Nasrin Fazel
  • yaser tabarayi
چکیده [English]

Introduction: choosing the location of birth giving is an important issue in medical topics. Word health organization indicates that for most pregnant women home is the preferable place for birth giving. In this study the viewpoint of midwiferies and midwifery students among advantages and disadvantages of home birth, also their agreement or disagreement and the difficulties among this way of giving birth is being evaluated.
Material and methods: this descriptive cross-sectional study was conducted by Census questionnaire on 62 midwifery students and 50 midwives working at Sabzevar hospital and health centers in 2011.
Results: although the midwifery student’s viewpoint grade was greater than midwifes but the statistical different was not meaningful. There wasn’t also any meaningful relation between students study semester, age and marital status of midwifes and midwifery students, midwife’s level of education and years of service with their point of view. In comparison with midwifes who had only experienced C-section, meaninglessly, midwifes with experiences of natural childbirth got better viewpoint grades. Conclusion: in order to raise awareness level and make correction in viewpoints upon home birth, the motivation in awareness ought to be taught by educating plans, leading to improved performance. Educating the educated midwifes for home birth and also providing theoretical and practical lessons for undergraduate students in order to make them more familiar and bring them more provision and facilities is also recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • home birth
  • viewpoint
  • Midwifery