بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی برسیستم مدیریت بحران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )مطالعه موردی : بیمارستان واسعی سبزوار (

نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش با بهره گیری از برنامه اعتبار بخشی، به بررسی تاثیر آن در سیستم مدیریت بحران در بیمارستانها پرداخته است؛
بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، باید مکان های ایمنی، نه تنها برای بیماران بلکه برای کارکنان و برای عموم مردم علی الخصوص در
زمان بحران و حادثه باشند؛ برنامه اعتبار بخشی به عنوان یک ارزشیابی کیفی و ابزار مدیریتی موثر، رویکردی است برای ارتقا ایمنی و
کیفیت خدمات در مراکز درمانی و بهداشتی، که در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفته است.
مواد و روش ها: این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و زمینه یابی)پرسشنامه( در سال 1336 بر مبنای نظرات 36 نفر از
کارکنان اداری و درمانی بیمارستان واسعی سبزوار که به صورت تصادفی انتخاب شده، می باشد. و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ و برای متغیرهای کمی از آزمون تی یک نمونه ای استفاده گردید.
یافته ها: حاصل این پژوهش نشان می دهد ضریب آلفای کرونباخ از نظر پاسخگویان، 33 درصد می باشد. یافته های بدست آمده با
استفاده از آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که رابطه آموزش، ارتباطات سازمانی، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار در جلوگیری از بحران و یا
کاهش بحران ار حد متوسط بالاتر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که آموزش صحیح، اطلاعات صحیح و کامل در مورد مسائل کاری، رعایت
نکات بهداشتی و ایمنی، استفاده از تجهیزات مناسب در برابر بحران ها جهت جلوگیری و یا کاهش مخاطرات تاثیردلرد. و استفرار برنامه
اعتبار بخشی بر سیستم مدیریت بحران تاثیر دارد و از حد متوسط بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of the empowering program for crisis management system in Sabzevar University of medical science’s Hospitals. (Case study: Sabzevar Vasee Hospital)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vakili -Poor
  • Alireza Shariati
  • Morad Kordi
چکیده [English]

Background: Present study has assessed the effect of empowering program on Hospital crisis management system. Hospitals and health care centers should be a safe place for patients, hospital staffs and other people; especially in time of crises and accidents. The empowering program as a quality monitoring and effective managing tool is a globally appreciated approach in promoting safety and service quality in health care centers.
Material and methods: Navigational approach was used in this research and 92 administrative and medical staffs of Sabzevar Vasee Hospital were randomly enrolled in this survey (questionnaire) in 2013. Chronbach’s alpha coefficient was used for determining the questionnaire reliability and one sample t-test was used for quantitative variables.
Results: The Chronbach’s alpha coefficient was 83 percent in our study. One sample t-test showed that the relation between education, organizational communication and patient’s safety in prevention or reduction of crisis was higher than average. Conclusion: proper training and having sufficient information about work’s issues, respecting safety and health at work and using proper equipment in crisis are efficient in preventing or reducing hazards. Empowering program has higher than average effect on crisis management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowering
  • crisis management
  • patient safety
  • quality improvement
  • communication