بررسی نگرش دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نسبت به ازدواج در سال 1390

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف از انتخاب این موضوع و طرح آن مشخص نمودن نگرش جوانان در مورد ازدواج و متاهل بودن در دوران دانشجویی
میباشد.
مواد و روش ها: این پژوهش، پژوهشی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که پس از کسب رضایت نامه کتبی از گروه
هدف بر روی 731 نفر از دانشجویان دختر و پسر متاهل بومی و غیر بومی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
صورت گرفته است. روش نمونه گیری از طریق سرشماری صورت گرفته است و از طریق پرسشنامه نگرش دانشجویان متاهل نسبت
به هدف پژوهش سنجیده شد. تجریه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اماری spss و آزمونهای آماری کای-دو و فیشر و
t-test انجام شده است.
26 % دانشجویان نگرش مثبت ،% یافته ها: نتایج نشان میدهد که با حجم نمونه 731 نفردانشجوی متاهل، و ضریب اطمینان 59
و 33 % دانشجویان نگرش منفی دارند، دانشجویان پیراپزشکی امتیاز نگرش بیشتری داشتند.. مهمترین عامل ازدواج در دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار احساس تنهایی و نیاز به داشتن همدم، درصد بیشتری ) 2266 %( را از بین عوامل دیگر گرفته است و
بیشترین طریقه آشنایی برای ازدواج، از طریق خویشاوندی) 2666 %( بوده است. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان میدهد که بیشتر دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به ازدواج در دوران دانشجویی دارند که
این به دلیل نیاز آن ها به داشتن همدم و احساس تنهایی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Sabzevar university of Medical Science students’ viewpoint regarding marriage in 2011

نویسندگان [English]

  • Maryam bidi
  • hamideh ebrahimi -aval
  • samira sami mahbub
  • samaneh atiyedust
چکیده [English]

Introduction: Evaluation of youth attitude toward marriage in student life is the purpose of present study.
Material and methods: Total of 137 resident and nonresident students of Sabzevar University of Medical Science enrolled in this cross sectional study after filling an informed consent form. Students were chosen by census sampling and the viewpoint of students was evaluated by married students’ attitude questionnaire. Study results were analyzed by use of SPSS software and chi esquire, t-test and fisher tests were performed . Results: Our results show that from total of 137 students, 62% have positive and 38% have negative point of view with confidence level of 95%. Paramedic students got the highest grades. The most important reason of marriage was loneliness and need of a companion (46.2%) among Sabzevar University of medical science students. The most common type of acquaintanceship of couples was offered by families (42.2%).
Conclusion: Our findings indicate that most of students have positive viewpoint regarding marriage in their student life. Also, loneliness and need of companion seems to be the reason of this positive attitude

کلیدواژه‌ها [English]

  • student marriage
  • UNIVERSITY STUDENT
  • viewpoint