0930 : یک مطالعه - شاخص های سلامت دانش آموزان اول دبستان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی 1390 تا 1391 مبتنی بر جمعیت

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آینده هر جامعه به سلامت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ، نگهداری و تربیت
کودکانش موفق عمل نماید. هدف از انجام این پژوهش تعیین وضعیت سلامت جسمی و روانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی در
1331 بوده است. - سال تحصیلی 31
مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و مبتنی بر جمعیت می باشد. در این مطالعه تمامی دانش آموزان پایه اول
ابتدایی در استان خراسان رضوی که تعداد 114336 نفر بوده اند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل
شناسنامه سلامت دانش آموزان بوده که در بخش نخست اطلاعات دموگرافیک و در بخش دوم اطلاعات تخصصی مرتبط با
سلامت جسمی و روانی کودک جمع آوری گردید.
%. یافته ها: براساس شاخص توده بدنی 1.56 % از کل دانش آموزان دچار درجات مختلفی از لاغری یا اضافه وزن بوده اند و . 5
نیز دچار اختلال قد به سن بوده اند. 656 % از دانش آموزان مورد بررسی دچار اختلالات بینایی، 150 % دچار مشکلات شنوایی و
%26 نیز دچار پوسیدگی دندان بوده اند.
نتیجه گیری: با مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات مشابه، به نظر می رسد، شیوع اختلالات جسمی و روانی در این مطالعه،
پائین تر می باشد که دلیل اصلی آن می تواند، تفاوت در جمعیت مورد مطالعه و شیوه غربالگری باشد. مقایسه نتایج این مطالعه با
سایر مطالعات نشان می دهد که معاینات غربالگری صورت گرفته در مدارس برای اختلالات بینایی، شنوایی و روانی از حساسیت
و ویژگی کافی برخوردار نبوده است. لازم است با همکاری ارگان های مربوطه چاره ای در این خصوص اندیشیده شود تا با
غربالگری هوشیارانه تر حساسیت و ویژگی آزمون ها را افزایش داد. در مجموع با توجه به اهمیت واضح بهداشت و سلامت در
دانش آموزان پایه اول ابتدایی، به عنوان بخش بسیار مهمی از جامعه و به عنوان پایه و مبنای سلامت جامعه در آینده، نتایج این
پژوهش،لزوم توجه بیشتر به مواردی نظیر بهداشت دهان و دندان و تغذیه دانش آموزان را خاطر نشان می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of physical and mental health status of pupils in Khorasan Razavi province in academic year of 2011-2012: A population based study

نویسندگان [English]

  • hossein Khoban
  • ehsan MosaFarkhani
چکیده [English]

Introduction: The future of each society depends on children's health. Therefore their health status is of great importance and must be taken into consideration. The main purpose of this study was to assessphysical and mental health status of pupils in academic year of 2011-2012
Materials and Methods: In this descriptive study, 104332of children were arriving to school in Khorasan Razavi province were evaluated. In the first part of our questionnaire, demographic data and in the second part information related to the child's physical and mental health were collected . Results: By respect of body mass index, 15.2% of all students have had variable degrees of underweight or overweight and 5.5% of them were also impaired in height for their age. The findings showed that 2.2% of the students had vision problems, 0.8% had hearing problems and 72% had decay in their teeth .
Conclusion :Screening did not attain the desired level of sensitivity or specificity for case detection in school children. More accurate procedures are required to minimize the number of false results. In general, given the obvious emphasize one children’s health entering the school - as an important part of society and as a basis for public health in the future - such results shows the importance and necessity of focusing on more prevalent physical disorders such as oral health and nutrition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical health
  • assessment
  • Pupils