بررسی مکانیسم حذف رنگ اسیدبلاک 1 به روش جذب سطحی با استفاده از سنگ دولومیت و زئولیت از محلول های آبی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تصفیه فاضلابهای رنگی با استفاده از روشهای موثر یکی از مهمترین چالشهای پیش روی مهندسان محیط زیست
است. روش های متعددی برای حذف رنگ از فاضلاب وجود دارد که متداولترین روش آن استفاده از جذب سطحی به وسیله
کربن فعال میباشد که هزینه آن بالااست.هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سنگ دولومیت وزئولیت در حذف رنگ اسید
بلاک 1 از محیط های آبی بوده است.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه تجربی بود. دولومیت و زئولیت مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب از منطقهی
آلاداغ قوچان و از شرکت نگین پودر سمنان تهیه و برای تنظیم pH محلول مورد نظر از اسید کلریدریک و سود استفاده شد. برای
اندازهگیری میزان جذب رنگ از دستگاه اسپکتوفتومتر DR 0555 استفاده گردید. از آنجایی که مقدار رنگ جذب شده توسط
جاذب )پودر دولومیت و زئولیت( به عوامل مختلفی از جمله pH ، غلظت رنگ، وزن جاذب و زمان ماند بستگی دارد لذا در این
پژوهش تاثیر عوامل ذکر شده در حذف مقدار رنگ مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان جذب رنگ توسط جاذب،با افزایش زمان تماس بین محلول و جاذب و
همچنین افزایش غلظت رنگ و مقدار ماده جاذب،افزایش و با بالا رفتن pH محلول این میزان کاهش مییابد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر مشخص کرد که زئولیت کارایی بسیار بالایی نسبت به دولومیت در حذف رنگ
اسید بلاک 1 از خود نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Removal Mechanism of Acid Blake 1 Dye by Dolomite and Zeolite Stones from Aqueous Solution

نویسندگان [English]

  • kazem amiri
  • hamidreza panbei
  • mohammad hossein saghi
  • mohammad hasan rakhshani
چکیده [English]

Introduction:Treatment of colored wastewater by use of effective methods is one of the most important challenges for environmental engineers. Among various ways of removing color from wastewater, adsorption by activated carbon is the common and expensive way. The aim of this study is the assessment of dolomite and zeolite stones efficacy in Acid Blake 1 Removal from aqueous solution . Material and methods :Present paper is an experimental study. Dolomite and zeolite stones were ordered from Semnan Negin Powder Company. These stones were gathered from Aladagh area in Ghuchan city. The Solution’s PH was controlled by HCL and NaOH. Spectrophotometer DR5000 was used for measuring the amount of absorbed color. As the amount of absorbed color by the absorbents (dolomite and zeolite powder) is affected by various factors such as PH, color concentration, absorption weight and detention time, so in this study we decided to evaluate the effect of mentioned factors in removal of desired amount color . Results:The results showed that the amount of absorbed color by absorbent will increase by prolongation of contact time between absorbent and solution, increase in color density and the amount of absorbent substance and also will decrease by increase in solution’s PH .
Conclusion:The results indicated that zeolite stone was a dominant adsorbent for Acid Black1 removal in comparison with dolomite stone

کلیدواژه‌ها [English]

  • adsorption
  • Acid Blake 1 dye