بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1931

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است. قدرت و استقلال هر
کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش انجام
شد .
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بوده و جمعیت مورد مطالعه کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار بوده و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با
استفاده از نرم افزار آماری spss 11 و آزمون آماری کای دو انجام شده است . / نسخه 5
44 % نمونه های / 31 %( پسر بودند. 3 / 26 %(دختر و 114 نفر آنها ) 3 / یافته ها: از 353 نفر نمونه های مورد مطالعه 645 نفر آنها ) 1
33 % نمونه ها میزان دسترسی به مشاورین تحقیقاتی برای / مورد پژوهش میزان آشنایی دانشجویان با روش تحقیق را زیاد دانسته؛ 4
33 % نمونه ها برگزاری جشنواره های دانشجویی و تبلیغات در این زمینه زیاد اعلام نموده و / هدایت دانشجویان زیاد دانسته اند. 6
5% نمونه های مورد پژوهش علاقه خود / 63/6 % نمونه ها اظهار کرده اند که میزان آشنایی اساتید با روش تحقیق زیاد بوده است 4
را به انجام پژوهش زیاد اعلام کرده اند.
بحث و نتیجه گیری: عواملی از قبیل میزان آشنایی دانشجویان با روش تحقیق ، وجود مشاورین تحقیقاتی ، عضویت در
انجمن های علمی و شرکت در کارگاه های روش تحقیق و ... تأثیر بسزایی بر گرایش دانشجویان به انجام پژوهش داشته و میتوان
از آنها به عنوان شاخصه های مثبت موجود در تمایل دانشجویان به پژوهش نام برد و در حالیکه بین میزان گرایش و جنسیت و
متأهل بودن و یا مقطع تحصیلی رابطه معنا داری دیده نشد که جا دارد مسئولین امر در این زمینه ها تلاش نموده تا به نقاط مثبت در
انجام پژوهش تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Sabzevar University of medical science student’s tendency to do research projects in 2012

نویسندگان [English]

  • samaneh karabi
  • saeedeh hoseini
  • hasan naemi
  • fateme karabi
  • mohammad hasan rakhshani
چکیده [English]

Introduction:Researching is one of the fundamental demands for any country in order to achieve progress. Strength and independency of each country is based on their research and produced science. Evaluation of factors affecting student tendency to do research projects is the aim of this study. Material and methods::The population of this cross sectional study was all Sabzevar University of medical science’s students except medical and master of nursing students. Random sampling was used in this descriptive study. Study participants had filled the questionnaire and results were analyzed by SPSS 11.5 software and Chi-square test was performed. Results :From total of 359 participants, 245 (68.1%) students were male and 114 (31.9%) were female. 39.7% of our study population believed that students are highly familiar with research methods; 39.7% believed that there is high accessibility to research consultant for university students. 33.2% of students mentioned that there is high rate of motivating advertisements and festivals for research in the university and 29.8% believed that the professors are highly familiar with research methods. 5.7% of students had high tendency to research.
Conclusion:According to our results some factors such as familiarity with research methods, presence of research consultants, having membership in scientific associations and participating in research methodology workshops and … had great effect on student tendency to research and can be mentioned as positive motivating factors. Despite of these positive factors, gender, marital status and education level didn’t have any significant relation with student’s tendency to research. So, paying more attention to these factors and trying to convert them into positive factors seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency
  • Research
  • student
  • University