بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان بیرجند

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی هر فرد است و رضایتمندی زناشویی مهمترین مولفه در ازدواج میباشد.
برای داشتن جامعه سالم داشتن خانوادهی سالم ضروری میباشد . یکی از مهمترین علل تاثیرگذار در خانواده داشتن رضایت
زناشویی میباشد. اضطراب به عنوان یک اختلال روانی ممکن است بر کیفیت و حالات زناشویی تاثیرگذاز باشد. لذا، این مطالعه
با هدف بررسی رابطه بین اضطراب و رضایت مندی زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی بیرجند در سال 31 ش.
صورت گرفته است . مواد و روش ها : این مطالعه به صورت مقطعی _ تحلیلی بود. جامعهی پژوهش کلیه ی زنان مراجعه کننده به واحد های تنظیم
خانواده مراکز بهداشتی شهر بیرجند در سال 1331 بود. تعداد 333 نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری چند مرحلهای
مورد با استفاده از پرسشنامه اضطراب کتل و رضایت اینریچ مورد بررسی قرار گرفتند. سپس داده ها وارد نرم افزار spss نسخه
12 گردید و جهت تجزیه و تحلیل از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون در سطح معنیداری کمتر از 0.05
درصد استفاده گردید. - یافته ها : میانگین سنّی افراد تحت بررسی 43-31
سال بود.بین سن افراد و رضایت زناشویی یک رابطه معنی دار مشاهده گردید p<0.05 . همچنین این رابطه بین سطح تحصیلات و رضایت زناشویی مشاهده گردید ؛ به طوری که افراد دارای
تحصیلات بالاتر رضایت مندی بالاتری داشتند. بین رضایت مندی و اضطراب رابطهی آماری معنیداری مشاهده گردید
( p<0.05 ( ؛ به طوری که افراد دارای اضطراب بالاتر رضایتمندی زناشویی کمتری داشتند و برعکس.
بحث و نتیجه گیری : با توجّه به یافته های پژوهش و رابطه یمعنی داری میان اضطراب و رضایتمندی زناشویی وجود
دارد. لذا توصیه میشود آموزشهای لازم در زمینه ی راههای مقابله با اضطراب در بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ارائه
گردد. با توجّه به رابطهی آگاهی و رضایت زناشویی توصیه میشود مراکزبهداشتی جهت افزایش رضایتمندی در زوجین نسبت
به بالابردن دانش و آگاهی زنان مراجعه کننده با دادن آموزشهای زناشویی و برگزاری کلاس های آموزشی در این زمینه اقدام
کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the relationship between anxiety and marital satisfaction in women referred to Birjand family planning health centers

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein ghani-far
  • mohammad reza miri
  • Maryam sorush
  • Hamid Salehi-nia
چکیده [English]

Introduction and Objectives: Marriage is the most important decisions in life and marital satisfaction is its most important component. Marital satisfaction is one of the determinants of mental health and life quality. Anxiety as a mental disorder may have impact on the quality of the marital state. Given the impact of marital satisfaction in enhancing family relationships and the important role of women in community health, this study aimed to evaluate the relation between marital satisfaction and anxiety in women referred to health centers in Birjand. Methods: This study was a cross sectional study. The study population was all the women attending to family planning health centers in Birjand in 2012. By using multistage sampling method, 330 participants were chosen for this study. All the participants have filled Catelli Anxiety Questionnaire and Enrich satisfaction questionnaire. Data were analyzed by use of SPSS19 software. Pearson correlation test and regression analysis were used with the significance level of less than 0.05 percent. Results: The mean age of subjects was 31.43 years. There was a significant relation between age and marital status (p <0.05). There was also a significant relation between educational level and marital satisfaction. According to our results, people with higher education had higher satisfaction. As the relationship between satisfaction and anxiety were significant (p <0.05), higher levels of satisfaction had lesser anxiety and vice versa. Relationship between education level and number of children was significant either. Conclusion: According to our findings and the significant relation between anxiety and marital satisfaction, it seems necessary to pay much more attention to anxiety in health centers. Also, according to the relationship between marital satisfaction and knowledge, it’s recommended for health care providers to increase satisfaction in couples with an increase in knowledge and awareness of women among marital problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Birjand
  • anxiety
  • Health centers