خودکشی در ایران : مرور سیستماتیک میزان شیوع خودکشی موفّق

نویسندگان

چکیده

مقدمه: خودکشی مسألهای در حال گسترش در سراسر دنیا می باشد. در 51 سال گذشته اقدام به خودکشی به میزان 01 درصد
افزایش یافته است. در ایران یافتههای بسیار متفاوت از میزان خودکشی منجر به فوت وجود دارد.لذا، این مطالعه سیستماتیک جهت
برآورد میزان خودکشی موفّق به انجام رسید.
مواد و روش ها: تمام پایگاههای داخلی و چند پایگاه بین المللی با کلید واژه های حسّاس مورد بررسی قرار گرفتند.
پژوهشگران مقالات را از نظر معیارهای ورود ارزیابی نموده و در نهایت 8 مطالعه انجام گرفته در ایران مورد بررسی قرار داده
شدند. مقادیر مربوط به شیوع خودکشی منجر به فوت از این مطالعات جمع آوری و با 35 درصد فاصله اطمینان گزارش گردید.
یافته ها:در مجموع این مطالعات 1480 مورد خودکشی منجر به فوت گزارش شده بود. میانگین میزان خودکشی موفّق 11.35
نفردر هر 111 هزار نفر جمعیّت محاسبه گردید و میانگین سنّ خودکشی موفّق نیز حدود 23 سال بوده است. نتیجه گیری: با توجّه به اینکه بیشترین موارد خودکشی در گروه سنّی جوان کشور اتّفاق میافتد، لزوم توجّه بیشتر مسئولین و دست
اندر کاران بهداشتی را می طلبد تا به بررسی عمیقتر موضوع پرداخته و با شناسایی عوامل خطر اقداماتی را در جهت پیشگیری و
کنترل این مشکل بهد اشتی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suicide in Iran: a systematic review of successful suicide rate

نویسندگان [English]

  • MosaFarkhany
  • Khooban
  • EftekhariGol
  • khosraviAsl
چکیده [English]

Introduction: Suicide is a growing problem around the world. In the past 50 years suicide rates have increased by 60%.This systematic study was performed to estimate the total suicide rate in Iran. Materials and methods: Every domestic and international database with sensitive keywords were studied. All studies have assessed for eligibility against inclusion criteria and finally eight Iranian studies were chosen. Result: A total sample pool of 1486 successful suicide was included in this systematic review. The average suicide rate was 10.95 people per 100,000 populations. Suicidal persons mean age was 29 years. Conclusions: Because most suicides occur in younger age groups, this issue deserves deeper consideration and seeks more attention from health practitioners. By identifying the risk factors we can try to prevent and control this problem

کلیدواژه‌ها [English]

  • Successful suicide
  • prevalence
  • systematic review